Renginiai

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 57 punktu bei Valdybos darbo reglamento 23 punktu, 2021 m. lapkričio 30 d., 10.00 val. šaukiamas valdybos narių posėdis - nuotoliniu būdu („Microsoft Teams platformoje“).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl VPS administracijos darbuotojų pareiginių algos koeficientų padidinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2021 m. lapkričio 24 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

Dėl Kvietimo Nr. 16 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2), „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) ir „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3) patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau - Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 57 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22 punktu, 2021 m. rugsėjo 27 d. šaukiamas valdybos posėdis – elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ administracijos darbuotojams atlyginimo dydžio vienkartinių piniginių priedų skyrimo.

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. rugsėjo 21 d., 14.00 val., adresu Konstitucijos pr. 15-13, Vilnius, vyks Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas.

DARBOTVARKĖ:

1. LŽRVVGT narių pašalinimas

2. LŽRVVGT 2020 metų finansinės ataskaitos patvirtinimas

3. LŽRVVGT 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimas

4. LŽRVVGT valdybos narių rinkimai

5. LŽRVVGT valdybos pirmininko rinkimai

6. Įgaliojimų LŽRVVGT valdybos pirmininkui suteikimo klausimas

7. LŽRVVGT Įstatų keitimas

8. Kiti klausimai

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d., 43 punktu, nuo 2021 m. rugpjūčio 13 d. iki 2021 m. rugpjūčio 17 d., 17.00 val., rašytinės procedūros tvarka yra organizuojamas Pakartotinis Visuotinis asociacijos narių susirinkimas - elektroniniu būdu, kuomet Asociacijos nariui suteikiama teisė pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ balsavimo raštu biuletenį. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl "Šilutės ŽRVVG 2014 - 2020 m. vietos plėtros strategijos" pakeitimų patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d., 43 punktu, nuo 2021 m. rugpjūčio 5 d. iki 2021 m. rugpjūčio 10 d., 17.00 val., rašytinės procedūros tvarka yra organizuojamas Visuotinis asociacijos narių susirinkimas - elektroniniu būdu, kuomet Asociacijos nariui suteikiama teisė pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ balsavimo raštu biuletenį. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl "Šilutės ŽRVVG 2014 - 2020 m. vietos plėtros strategijos" pakeitimų patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. liepos 2 d. (penktadienį), 13.00 val., „Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 15 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, kodas BIVP-AKVA-1 ir „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo Ričardo Stonkaus projektui „Ričardo Stonkaus akvakultūros verslo pradžia“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-15.1).

2. Dėl paramos skyrimo UAB "Jūros vėjas" projektui „UAB „Jūros vėjas“ pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.1-15.1).

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. birželio 15 d., 9.00 val., Microsoft Teams platformoje“ vyks susitikimas su Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos ŽRVVG atstovais "Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos vietos plėtros strategijų įgyvendinimo". Susitikimo tikslas - tinkamai atlikti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo valdymą bei priimti sprendimus dėl papildomos paramos VPS įgyvendinti skyrimo iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" rezervo. Susitikime dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas ir VPS administratorė Indrė Rimkienė.

DARBOTVARKĖ

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. birželio 1 d., 10.00 val. vyks susitikimas su LR Žemės ūkio ministru K. Navicku, žuvininkystės sektoriaus aktualijoms aptarti. Susitikimas vyks nuotoliniu būdu programos „Microsoft Teams“ aplinkoje. Susitikime dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas.

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. gegužės 19 d. (trečiadienį) nuo 13.30 val. iki 15.00 val. Zoom platformoje vyks projekto „Aplinkos sąlygų pokyčių įtaka Kuršių marių žuvininkystei“ rezultatų pristatymas. Šį projektą įgyvendina ŽĮA „Lampetra“, Prof. Dr. Artūras Razinkovas-Baziukas ir Dr. Arvydas Švagždys. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“. Projekto rezultatų pristatyme dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" VPS administratorė Indrė Rimkienė.

PROGRAMA:

13.20-13.30 val. - Registracija prie platformos

13.30-13.35 val. - Įžanginis žodis ir trumpas projekto pristatymas. Moderatorius  Mindaugas  Maciulevičius.

13.35-13.50 val. - Kuršių marių žuvų sugavimų  dinamika. Dr. Arvydas Švagždys.

13.50-14.05 val. - Druskingumo kaita Kuršių mariose. Prof. Dr. Artūras Razinkovas-Baziukas

14.05-14.20 val. - Druskingumo įtaka Kuršių marių žuvų sugavimams. Prof. Dr. Artūras Razinkovas-Baziukas ir Dr. Arvydas Švagždys

14.20- 15.00 val. - Klausimai, diskusija, pastabų ir rekomendacijų aptarimas.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 57 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22 punktu, nuo 2021 m. balandžio 28 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. vyks valdybos posėdis – elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Naručio Ramanausko įdarbinimo prieplaukos administratoriumi.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d., 36 punktu – Asociacijos valdybos sprendimu ir 43 punktu, nuo 2021 m. balandžio 21 d. iki 2021 m. balandžio 26 d., 17.00 val., rašytinės procedūros tvarka yra organizuojamas visuotinis Asociacijos narių susirinkimas - elektroniniu būdu, kuomet Asociacijos nariui suteikiama teisė pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ balsavimo raštu biuletenį. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2020 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.

2. Dėl Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2020 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 51.6, 51.7, 53 punktais bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu,  2021 m. balandžio 15 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.

2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

4. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2021 m. balandžio 7 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 15 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1) ir „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2) patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. vasario 26 d. (penktadienį), 10.00 val., Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 13 ir Kvietimo Nr. 14 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, kodas BIVP-AKVA-1, „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2, „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2 ir VPS II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos skaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-4.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo UAB „Kintai“ projektui „UAB „Kintai“ akvakultūros plėtra“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-13.1). 

2. Dėl paramos skyrimo UAB "Pelona" projektui „UAB „Pelona“ pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.1-13.1).

3. Dėl paramos skyrimo MB "Axis projectus" projektui „Rekreacinio turizmo plėtra skatinant vietos partnerystę ir viešųjų paslaugų plėtrą“ (ŽUVĖ-AKVA-7.2-13.1).

4. Dėl paramos skyrimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektui „Pamario krašto žvejų verslininkų veiklos virsmas į rekreacinę žvejybą ir turizmą“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-14.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 53, 63.9 punktais bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu,  2021 m. sausio 27 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl darbuotojo atleidimo iš Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ VPS viešųjų ryšių specialisto pareigų.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Asociacija) įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d. (reg. kodas 304/03285), 43 punktu, 2021 m. sausio 27-29 d. vyks visuotinis Asociacijos narių susirinkimas - elektroniniu būdu. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" vietos plėtros strategijos 2020 m. įgyvendinimo ataskaitai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2020 m. gruodžio 16 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-4) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2020 m. gruodžio 4 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 13 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1), „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2) ir „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. lapkričio 27 d. (penktadienį), 10.00 val., „Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 9 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014 – 2020 m. vietos plėtros strategijos“ II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos skaida“ kodas (BIVP-AKVA-SAVA-4).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo Asociacijos „Rusnės gamtos fondo“ projektui „Eksperimentinės žuvininkystės vystymas pamario polderyje“ kodas (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.2).

2. Dėl paramos skyrimo Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ projektui „Šilutės rajono savivaldybės žvejų ,žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos gerinimas ir bendradarbiavimo su mokslu skatinimas“ kodas (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

2020 m. spalio 27 d. (antradienį), 10.00 val., „Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 12 vietos projekto įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1).

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl paramos skyrimo UAB „Kintai“ projektui „UAB „Kintai“ produktų pridėtinės vertės didinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-12.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 53 punktu, 2020 m. spalio 20 d., 11.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r. (Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ būstinėje) šaukiamas valdybos narių posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1.  Dėl „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ priemonių vietos projektų atrankos kriterijų patvirtinimo.

2.  Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" valdybos darbo reglamento papildymo.

_________________________________________________________________________________________________________________

2020 m. rugsėjo 29 d. (antradienį), 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r., Vietos projektų atrankos komiteto posėdis ATŠAUKIAMAS dėl kvorumo nebuvimo.

Dėl Kvietimo Nr. 9 ir Kvietimo Nr. 12 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014 - 2020 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1) ir pagal II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-4). 

Vietos projektų komiteto posėdis perkeliamas į 2020 m. spalio 6 d. (antradienį), 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ projektui „Šilutės rajono savivaldybės žvejų, žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos gerinimas ir bendradarbiavimo su mokslu skatinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.1).

2. Dėl paramos skyrimo Asociacijos „Rusnės gamtos fondas“ projektui „Eksperimentinės žuvininkystės vystymas pamario polderyje“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.2).

3. Dėl paramos skyrimo UAB „Kintai“ projektui „UAB „Kintai“ produktų pridėtinės vertės didinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-12.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

2020 m. rugsėjo 23 d. (trečiadienį), 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r., Vietos projektų atrankos komiteto posėdis ATŠAUKIAMAS dėl kvorumo nebuvimo. Vietos projektų komiteto posėdis perkeliamas į 2020 m. rugsėjo 29 d. (antradienį), 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r.

Dėl Kvietimo Nr. 9 ir Kvietimo Nr. 12 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1) ir pagal II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-4).  

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl paramos skyrimo Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ projektui „Šilutės rajono savivaldybės žvejų, žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos gerinimas ir bendradarbiavimo su mokslu skatinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.1).

2. Dėl paramos skyrimo Asociacijos „Rusnės gamtos fondas“ projektui „Eksperimentinės žuvininkystės vystymas pamario polderyje“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.2).

3. Dėl paramos skyrimo UAB „Kintai“ projektui „UAB „Kintai“ produktų pridėtinės vertės didinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-12.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. rugsėjo 23 d. (trečiadienį), 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r., šaukiamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 9 ir Kvietimo Nr. 12 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1) ir pagal II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-4).

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl paramos skyrimo Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ projektui „Šilutės rajono savivaldybės žvejų, žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos gerinimas ir bendradarbiavimo su mokslu skatinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.1).

2. Dėl paramos skyrimo Asociacijos „Rusnės gamtos fondas“ projektui „Eksperimentinės žuvininkystės vystymas pamario polderyje“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.2).

3. Dėl paramos skyrimo UAB „Kintai“ projektui „UAB „Kintai“ produktų pridėtinės vertės didinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-12.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau - Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 51.9 ir 53 punktu, 2020 m. rugpjūčio 13 d. šaukiamas valdybos posėdis – elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pontoninių - plaukiojančių namelių laikymo Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje įkainio patvirtinimo.

2. Dėl ledo gamybos įkainio pakeitimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

2020 m. rugpjūčio 3 d., 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnės sen., Šilutės r. vyks Visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl "Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos" pakeitimų patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau - Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 57 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22 punktu, 2020 m. liepos 29 d. šaukiamas valdybos posėdis – elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Naručio Ramanausko įdarbinimo prieplaukos administratoriumi.

2. Dėl plaukiojimo priemonių laikymo Rusnės prieplaukos garaže įkainio nustatymo.

_________________________________________________________________________________________________________________

2020 m. liepos 21 d. (antradienį), 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r., šaukiamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 9 ir Kvietimo Nr. 11 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ VPS priemones „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9 ir „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-4.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ projektui „Šilutės rajono savivaldybės žvejų, žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos gerinimas ir bendradarbiavimo su mokslu skatinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.1).

2. Dėl paramos skyrimo Asociacijos „Rusnės gamtos fondas“ projektui „Eksperimentinės žuvininkystės vystymas pamario polderyje“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.2).

3. Dėl paramos skyrimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektui „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų uostelyje“ (ŽUVĖ-AKVA-6.3.2-11.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.9 ir 53 punktu,  2020 m. birželio 18 d., 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r. (Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ būstinėje) šaukiamas valdybos narių posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl teikiamų paslaugų įkainių nustatymo Rusnės prieplaukos, Pakalnės upėje.

2. Kiti klausimai

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2020 m. birželio 8 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 12 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. birželio 12 dieną, 13:00 val., Vilniuje, adresu Konstitucijos pr. 15 - 13, vyks visuotinis LŽRVVGT narių susirinkimas. Visuotiniame LŽRVVGT narių susirikime dalyvaus Šilutės ŽRVVG ,,Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas.  

DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretorius rinkimas;

2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

3. LŽRVVGT 2019 m. veiklos ataskaitos pristatymas, aptarimas ir tvirtinimas.

4. Revizoriaus ataskaitos pristatymas ir LŽRVVGT 2019 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

5. LŽRVVGT 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo strategijos pristatymas.

6. LŽRVVGT 2021 m. išlaidų plano svarstymas.

7. Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės prašymo dėl narystės LŽRVVGT svarstymas.

8. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 47 ir 53 punktu,  2020 m. gegužės 29 d., 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r. (Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ būstinėje) šaukiamas valdybos narių posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl VPS priemonės „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-4 vietos projektų atrankos kriterijų pakeitimo.

2. Dėl Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ valdybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo.

3. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2020 m. gegužės 7 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 11 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“ (kodas BIVP-AKVA-9) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d., 36 punktu – Asociacijos valdybos sprendimu ir 43 punktu, rašytinės procedūros tvarka yra organizuojamas visuotinis Asociacijos narių susirinkimas - elekroniniu būdu, kuomet Asociacijos nariui suteikiama teisė pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ balsavimo raštu biuletenį. 

DARBOTVARKĖ:

1.    Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2019 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.

2.    Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3.    Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2019 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.6, 51.7, 53 punktais bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu,  2020 m. balandžio 21 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2019 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2019 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

4. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.

5. Dėl 2020 m. vyriausybės nustatyto pareiginės algos bazinio dydžio patvirtinimo.

6. Dėl UAB „Lietuviška žuvis“ priėmimo į asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ narius.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2020 m. balandžio 2 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 10 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1) ir „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaudamasis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2020 m. kovo 9 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 9 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-4) ir „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) patvirtinimo.

______________________________________________________________________________________________________________

Š. m. vasario 11 d., (antradienį) vyks seminaras "Pažangaus kaimo link", Švėkšnos amatų centre (adresu: Liepų g. 25a, Švėkšna, Šilutės r.). Į seminarą vyks Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" VPS administratorė Indrė Rimkienė, VPS finansininkė Inesa Rindokienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Simona Markevičiūtė. 

DARBOTVARKĖ:

_________________________________________________________________________________________________________________

2020 m. vasario 7 d. (penktadienį), 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r., šaukiamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 7 ir Kvietimo Nr. 8 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ VPS priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1 ir VPS II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ VPS priemones „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9 ir „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektui „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų uostelyje“ (ŽUVĖ-AKVA-6.3.2-7.1.).

2. Dėl paramos skyrimo Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ projektui „Kartų kaitos dermė Rusnės saloje“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-7.3.).

3. Dėl paramos skyrimo Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ projektui „Kultūros paveldo puoselėjimas Pamario krašte“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-7.2.).

4. Dėl paramos skyrimo UAB „Smiltalė“ projektui „UAB „Smiltalė“ produktų pridėtinės vertės didinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-8.1.).

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Asociacija) įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d. (reg. kodas 304/03285), 43 punktu, 2020 m. sausio 28-30 d. vyks visuotinis Asociacijos narių susirinkimas - elektroniniu būdu. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" vietos plėtros strategijos 2019 m. įgyvendinimo ataskaitai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. gruodžio 11 d. (trečiadienį) kaimo turizmo sodyboje ,,Karpynė" (Karpynės g. 2, Gabšių kaimas, LT-60192, Raseinių raj. sav.) vyks metinė LŽRVVGT konferencija. Tema: ,,Strategijų įgyvendinimo aktualijos: pasiekimai, patirtis". Į konferenciją vyks Šilutės ŽRVVG ,,Žuvėjų kraštas" VPS finansininkė Inesa Rindokienė, VPS administratorė Indrė Rimkienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Simona Markevičiūtė. 

DARBOTVARKĖ:

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 43 punktu, 2019 m. lapkričio 26-29 d. vyks Visuotinis asociacijos narių susirinkimas - elektroninu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos keitimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. lapkričio 15 d. (penktadienį) 11.00 val., vyks apskritojo stalo diskusija LR Žemės ūkio ministerijoje (Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius) 633 salėje. Į apskritojo stalo diskusiją vyks Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas.

DARBOTVARKĖ: 

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaudamasis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2019 m. lapkričio 4 d. šaukiamas valdybos posėdį - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 8 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2), „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) ir „Žvejybos ir akvakultūros sektoriaus bendradarbiavimas vietos plėtrai“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaudamasis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2019 m. spalio 23 d. šaukiamas valdybos posėdį - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 7 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“ (kodas BIVP-AKVA-9) ir „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 31.2., 37. ir 62. punktais, 2019 m. rugsėjo 24 d. (antradienį), 17.00 val., Šilutės seniūnijos salėje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė), šaukiamas Visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Numatoma trukmė 1 val.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ pirmininko atšaukimo.

2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ pirmininko išrinkimo.

3. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. rugsėjo 18 d., 13.00 val., organizuojamas LŽRVVG tinklo visuotinis narių susirinkimas, adresu: Karpynės g. 2, Gabšių k., Raseinių r. Į susirinkimą vyks Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas.

DARBOTVARKĖ:

1. LŽRVVG Tinklo Revizinės komisijos pranešimas dėl LŽRVVG Tinklo finansinės atskaitomybės ir kitų finansinės veiklos dokumentų patikrinimo už 2018 metus.

2. LŽRVVG Tinklo Valdybos pirmininko rinkimai.

3. Dėl LŽRVVG Tinklo atstovų (pagrindinio ir jį pavaduojančio atstovo) delegavimo į  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metams veiksmų programos komitetus:

– į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos projektų atrankos komitetą;

– į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komitetą;

– į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetą.

4. Dėl įgaliojimo atstovauti LŽRVVG Tinklą institucijose suteikimo.

5. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. rugsėjo 10 - 13 dienomis, Estijoje, (Pärnu mieste) vyks Europos LEADER konferencija "10-oji LINC konferencija". Šią konferenciją organizuoja VVG Pärnu Bay partnerystė, VVG Kodukant Läänemaa, VVG Mulgimaa plėtros centras, VVG Green Riverland partnerystė, Estijos LEADER sąjunga ir Estijos kaimo tinklo skyrius. Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" tarptautinėje konferencijoje atstovaus du VPS darbuotojai: VPS administravimo vadovas Remigijus Budrikas ir VPS administratorė Indrė Rimkienė. 

DARBOTVARKĖ

_______________________________________________________________________________________________________________

Š. m. rugsėjo 3 d. (antradienį), 13.00 val., LŽRVVGT buveinėje, adresu: Konstitucijos pr. 15-13, LT-09319 Vilniuje, vyks pakartotinis LŽRVVGT visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvaus Šilutės ŽRVVG ,,Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas. 

DARBOTVARKĖ 

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. rugpjūčio 7 d. (trečiadienį) vyks LZRVVGT visuotinis narių susirinkimas 13.00 val., adresu Pramonės g. 1, Gabšiai, Raseinių r. Susirinkime dalyvaus Šilutės ŽRVVG pirmininkas Remigijus Budrikas.

DARBOTVARKĖ:

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2019 m. rugpjūčio 5-6 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 6 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1) ir „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" įstatų 31.2. ir 43 punktais, 2019 m. liepos 29 - 31 d., rašytinės procedūros tvarka organizuojamas Visuotinis asociacijos narių susirinkimas – elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" valdybos narės Deimantės Gotautienės atšaukimo iš valdybos narių.

2. Dėl Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" naujos valdybos narės Živilės Šatkutės išrinkimo atstovauti pilietinės visuomenės sektorių.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" įstatų 53 punktu, 2019 m. liepos 19 d., 10.00 val., Šilutės r. savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (II a.), adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, šaukiamas valdybos posėdis. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" valdybos pirmininko išrinkimo.

2. Kiti klausimai.

____________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 37 punktu – Asociacijos pirmininko sprendimu, 2019 m. birželio 28 d. (penktadienį), 12.00 val., Šilutės seniūnijos salėje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė), šaukiamas p