Renginiai

Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų, įregistruotų 2022 m. kovo 21 d. (reg. kodas 304103285), 24, 27 ir 63.4. punktu bei Valdybos darbo reglamento 8.4. ir 22 punktu, 2023 m. vasario 8 d. šaukiamas valdybos narių posėdis – elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl narių išbraukimo iš Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ narių.

2. Dėl VšĮ „Gabrielius“ priėmimo į Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ narius.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Asociacija) įstatų, įregistruotų 2022 m. kovo 21 d. (reg. kodas 304103285), 43 punktu, nuo 2023 m. sausio 26 d., 8.00 val. iki 2023 m. sausio 30 d., 17.00 val., rašytinės procedūros tvarka yra organizuojamas Visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kuomet Asociacijos nariui suteikiama teisė pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant Asociacijai balsavimo raštu biuletenį (įstatų 1 priedas). Balsavimo raštu biuletenis per 3 darbo dienas nuo dokumentų, susijusių su svarstomu (-ais) klausimu (-ais), išsiuntimo Asociacijos nariams dienos (visi dokumentai dėl klausimo (-ų) sprendimo laikomi pateiktais nuo jų išsiuntimo elektroniniu paštu Asociacijos nariams dienos) pateikiamas Asociacijai biuletenyje nurodytu elektroniniu paštu arba kitu jame nurodytu būdu.  Asociacijos nariai, kurių balsavimo raštu biuleteniai juose nustatytu būdu yra Asociacijos gauti iki Visuotinio narių susirinkimo pradžios, yra įskaitomi į Visuotinio narių susirinkimo kvorumą, o jų balsai į balsavimo rezultatus.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ vietos plėtros strategijos 2022 m. įgyvendinimo ataskaitai.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau - Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 57 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22 punktu, 2023 m. sausio 11 d. šaukiamas Valdybos narių posėdis – elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ administracijos darbuotojų darbo krūvio pakeitimo.

________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. gruodžio 15 d. (ketvirtadienį), 10.00 val., „Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas VP atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 18 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ VPS priemones: „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1 ir „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo Artūro Kulviečio projektui „Artūro Kulviečio žuvies perdirbimo veiklos plėtra“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-18.1).

2. Dėl paramos skyrimo MB „Evanova“ projektui „Laivybos verslo sukūrimas ir pritaikymas žvejybai bei turizmui Šilutės rajone“ (ŽUVĖ-AKVA-7.2-18.1).

________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. lapkričio 25 d. (penktadienį), 10.00 val., „Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas VP atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 17 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ VPS priemones: „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, kodas BIVP-AKVA-1, „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2 ir VPS II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ VPS priemonę „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo ūkininko Sauliaus Gratkausko projektui „Ūkininko Sauliaus Gratkausko investicijos į akvakultūrą sukuriant inovatyvų inkubatorių“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-17.1).

2. Dėl paramos skyrimo UAB „SLP žuvis“ projektui „UAB „SLP žuvis“ pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.1-17.1).

3. Dėl paramos skyrimo Rusnės seniūnijos bendruomenės "Rusnės sala" projektui „Kartų kaitos dermė Rusnės saloje“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-17.2).

4. Dėl paramos skyrimo Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupės projektui „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, puoselėjimas, pritaikymas ir sklaida“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-17.1).

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ Valdybos darbo reglamento 8.3.1. ir 22.2 punktais, 2022 m. spalio 26 d. šaukiamas Valdybos narių posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 18 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) ir „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) Valdybos darbo reglamento 8.3.1, 8.3.4, 23 punktais,  2022 m. rugsėjo 14 d. (trečiadienį), 10.00 val. „Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas valdybos narių posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ pakeitimų patvirtinimo.

2. Dėl VPS priemonių „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2) ir „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) vietos projektų atrankos kriterijų pakeitimų patvirtinimo.

3. Dėl Kvietimo Nr. 17 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1), „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2), „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1), „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) ir „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3) patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. rugsėjo 7 d., nuo 10.00 val. iki 13.00 val., nuotoliniu būdu (Microsoft Teams platformoje) vyks parengtų rekomendacijų Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programos III prioriteto priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų atrankos kriterijams ir tinkamumo sąlygoms pareiškėjams, pristatymas. Pristatyme dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas, VPS administratorė Indrė Rimkienė.

________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. rugpjūčio 24 d., nuo 10.00 val. iki 13.00 val., nuotoliniu būdu (Microsoft Teams platformoje) vyks LR Žemės ūkio ministerijos organizuojamas susitikimas dėl naujo laikotarpio rekomendacijų aptarimo. Susitikime dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas, VPS administratorė Indrė Rimkienė, VPS finansininkė Inesa Rindokienė, VPS viešųjų ryšių specialistė Lina Budrikė.

DARBOTVARKĖ:

1. Parengtas rekomendacijas dėl paramos Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regionų vietos plėtros strategijoms 2021–2027 m. įgyvendinti skyrimo ir paramos dydžio skaičiavimo metodikos;

2. Parengtas rekomendacijas dėl tinkamumo sąlygų pareiškėjams (atrankos kriterijus).

________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. liepos 29-30 dienomis, Klaipėdoje vyks metinė LŽRVVGT konferencija "Strategijų įgyvendinimo aktualijos: pasiekimai, patirtys". Į konferenciją vyks Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" VPS finansininkė Inesa Rindokienė ir VPS administratorė Indrė Rimkienė.

DARBOTVARKĖ

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 51.9, 51.13 ir Valdybos darbo reglamento 13 punktais, 2022 m. liepos 4 d., 9.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r.  šaukiamas valdybos narių posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ su klientu sudarytos sutarties „Dėl vandens transporto priemonės (-ių) laikymo Pakalnės prieplaukoje“ nutraukimo.  

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ Valdybos darbo reglamento 22 punktu, 2022 m. birželio 2 d., šaukiamas valdybos narių posėdis elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" darbuotojų VPS administravimo vadovo Remigijaus Budriko ir VPS finansininkės Inesos Rindokienės komandiruotei į Europos LEADER konferenciją "11-oji LINC konferencija/11th LINC Conference", kuri vyks 2022 m. birželio 21-24 dienomis, Čekijoje.

________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. balandžio 29 d., 11.00 val., adresu: Konstitucijos pr. 15-13, Vilniuje vyks LŽRVVGT Visuotinis narių susirinkimas. Į LŽRVVGT Visuotinį narių susirinkimą vyks Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas.

DARBOTVARKĖ:

1. LŽRVVGT narių prašymų išstoti iš LŽRVVGT nagrinėjimas. 

2. LŽRVVGT 2021 metų finansinės ataskaitos patvirtinimas. 

3. LŽRVVGT 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimas.

4. Kiti klausimai.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų, įregistruotų 2022 m. kovo 21 d. (reg. kodas 304103285), 36 punktu – Asociacijos valdybos sprendimu ir 43, 51.3, 51.6 punktais, nuo 2022 m. balandžio 26 d. iki 2022 m. balandžio 29 d., 15.30 val., rašytinės procedūros tvarka yra organizuojamas Visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kuomet asociacijos nariui suteikiama teisė pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ balsavimo raštu biuletenį (įstatų 1 priedas). Balsavimo raštu biuletenis per 3 darbo dienas nuo dokumentų, susijusių su svarstomu (-ais) klausimu (-ais), išsiuntimo Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ nariams dienos (visi dokumentai dėl klausimo (-ų) sprendimo laikomi pateiktais nuo jų išsiuntimo elektroniniu paštu Asociacijos nariams dienos) pateikiamas biuletenyje nurodytu elektroniniu paštu. Asociacijos nariai, kurių balsavimo raštu biuleteniai juose nustatytu būdu yra Asociacijos gauti iki visuotinio narių susirinkimo pradžios, yra įskaitomi į Visuotinio narių susirinkimo kvorumą, o jų balsai į balsavimo rezultatus.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.

2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 51.6, 51.7, 53, 57 punktais bei Valdybos darbo reglamento 23 punktu,  2022 m. balandžio 26 d. (antradienį), 10.00 val. „Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas valdybos narių posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.

2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

4. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.

5. Dėl Naručio Ramanausko įdarbinimo prieplaukos administratoriumi.

________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. balandžio 14 d. (ketvirtadienį), 15.00 val., „Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas VP atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 16 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ VPS priemones: „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2, „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2 ir VPS II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ VPS priemonę „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo UAB „Storasis ungurys“ projektui „UAB „Storasis ungurys“ pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos 2022“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.1-16.1).

2. Dėl paramos skyrimo MB "Eronas" projektui „Rekreacinės žuvininkystės turizmo verslo plėtra Šilutės r. savivaldybėje“ (ŽUVĖ-AKVA-7.2-16.1).

3. Dėl paramos skyrimo Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ projektui „Kartų kaitos dermė Rusnės saloje“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-16.1).

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 31.2., 45 ir 46 punktais, 2022 m. kovo 28 d. (pirmadienį), 17.00 val., Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ būstinėje (Senvagės g. 1, Rusnė), šaukiamas Visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 4 valdybos narių atšaukimo iš valdybos narių.

2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2 valdybos narių išrinkimo atstovauti vietos valdžios sektorių.

3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 1 valdybos nario išrinkimo atstovauti pilietinės visuomenės sektorių.

4. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 1 valdybos nario išrinkimo atstovauti verslo sektorių.

4. Kiti klausimai.

________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. vasario 22 d., nuo 10.00 val. iki 11.30 val., nuotoliniu būdu (Microsoft Teams platformoje) vyks LR Žemės ūkio ministerijos organizuojama diskusija „Žuvininkystės sektoriaus paramos administravimo aktualijų aptarimas“. Diskusijoje dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas, VPS administratorė Indrė Rimkienė, VPS viešųjų ryšių specialistė Lina Budrikė ir VPS finansininkė Inesa Rindokienė.

DARBOTVARKĖ:

10.00 - 10.10 NMA direktoriaus A. Muzikevičiaus įžanginis žodis

10.10 - 10.30 Žemės ūkio ministerijos pranešimas

10.30 - 10.50 NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorės G.Beniulienės pranešimas „Paramos žuvininkystės sektoriui administravimo 2021 m. apžvalga ir 2022 m. naujovės“

10.50 - 11.30 Diskusija

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 26, 51.9, 57 punktais, bei Valdybos darbo reglamento 23 punktu, 2022 m. vasario 10 d., 10.00 val. šaukiamas valdybos narių posėdis - nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl asociacijos „Nemuno deltos namai“ išstojimo iš Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ narių.

2. Dėl darbuotojo atleidimo iš Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS administratorės pareigų.

3. Dėl darbuotojų priėmimo į VPS administratoriaus  ir VPS viešųjų ryšių specialisto pareigas.

4. Dėl teikiamų paslaugų įkainių 2022 metams patvirtinimo Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje.

________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. vasario 2 d., nuo 9.30 val. iki 12.00 val., nuotoliniu būdu (Microsoft Teams platformoje) vyks Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. programos projekto ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo bei Ex-ante vertinimo ataskaitų pristatymas. Pristatyme dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė ir VPS finansininkė Inesa Rindokienė.

PRISTATYMAI IR APTARIMAI

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programos rengimas | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (lrv.lt) 

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Asociacija) įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d. (reg. kodas 304103285), 31.1. ir 43 punktu, nuo 2022 m. sausio 26 d., 8.00 val. iki 2022 m. sausio 28 d., 17.00 val., rašytinės procedūros tvarka yra organizuojamas Visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kuomet Asociacijos nariui suteikiama teisė pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant Asociacijai balsavimo raštu biuletenį (įstatų 1 priedas). Balsavimo raštu biuletenis per 3 darbo dienas nuo dokumentų, susijusių su svarstomu (-ais) klausimu (-ais), išsiuntimo Asociacijos nariams dienos (visi dokumentai dėl klausimo (-ų) sprendimo laikomi pateiktais nuo jų išsiuntimo elektroniniu paštu Asociacijos nariams dienos) pateikiamas Asociacijai biuletenyje nurodytu elektroniniu paštu arba kitu jame nurodytu būdu.  Asociacijos nariai, kurių balsavimo raštu biuleteniai juose nustatytu būdu yra Asociacijos gauti iki Visuotinio narių susirinkimo pradžios, yra įskaitomi į Visuotinio narių susirinkimo kvorumą, o jų balsai į balsavimo rezultatus.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ vietos plėtros strategijos 2021 m. įgyvendinimo ataskaitai.

2. Dėl pritarimo Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų pakeitimams.

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. gruodžio 28 - 29 d. vyks metinė LŽRVVGT konferencija, kurioje bus aptariama LŽRVVGT veikla bei ŽRVVG ir dvisektorių VVG patirtis, pasiekimai įgyvendinant VPS ir vietos projektus. Konferencija vyks Nacionalinės teismų administracijos mokymų centre, adresu Sanklodiškių k., Molėtų r. 2021 m. gruodžio 29 d. LŽRVVGT konferencijoje, nuotoliniu būdu dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė.

DARBOTVARKĖ

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 57 punktu bei Valdybos darbo reglamento 23 punktu, 2021 m. lapkričio 30 d., 10.00 val. šaukiamas valdybos narių posėdis - nuotoliniu būdu („Microsoft Teams platformoje“).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl VPS administracijos darbuotojų pareiginių algos koeficientų padidinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2021 m. lapkričio 24 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

Dėl Kvietimo Nr. 16 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2), „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) ir „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3) patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau - Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 57 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22 punktu, 2021 m. rugsėjo 27 d. šaukiamas valdybos posėdis – elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ administracijos darbuotojams atlyginimo dydžio vienkartinių piniginių priedų skyrimo.

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. rugsėjo 21 d., 14.00 val., adresu Konstitucijos pr. 15-13, Vilnius, vyks Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas.

DARBOTVARKĖ:

1. LŽRVVGT narių pašalinimas

2. LŽRVVGT 2020 metų finansinės ataskaitos patvirtinimas

3. LŽRVVGT 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimas

4. LŽRVVGT valdybos narių rinkimai

5. LŽRVVGT valdybos pirmininko rinkimai

6. Įgaliojimų LŽRVVGT valdybos pirmininkui suteikimo klausimas

7. LŽRVVGT Įstatų keitimas

8. Kiti klausimai

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d., 43 punktu, nuo 2021 m. rugpjūčio 13 d. iki 2021 m. rugpjūčio 17 d., 17.00 val., rašytinės procedūros tvarka yra organizuojamas Pakartotinis Visuotinis asociacijos narių susirinkimas - elektroniniu būdu, kuomet Asociacijos nariui suteikiama teisė pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ balsavimo raštu biuletenį. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl "Šilutės ŽRVVG 2014 - 2020 m. vietos plėtros strategijos" pakeitimų patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d., 43 punktu, nuo 2021 m. rugpjūčio 5 d. iki 2021 m. rugpjūčio 10 d., 17.00 val., rašytinės procedūros tvarka yra organizuojamas Visuotinis asociacijos narių susirinkimas - elektroniniu būdu, kuomet Asociacijos nariui suteikiama teisė pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ balsavimo raštu biuletenį. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl "Šilutės ŽRVVG 2014 - 2020 m. vietos plėtros strategijos" pakeitimų patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. liepos 2 d. (penktadienį), 13.00 val., „Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 15 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, kodas BIVP-AKVA-1 ir „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo Ričardo Stonkaus projektui „Ričardo Stonkaus akvakultūros verslo pradžia“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-15.1).

2. Dėl paramos skyrimo UAB "Jūros vėjas" projektui „UAB „Jūros vėjas“ pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.1-15.1).

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. birželio 15 d., 9.00 val., Microsoft Teams platformoje“ vyks susitikimas su Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos ŽRVVG atstovais "Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos vietos plėtros strategijų įgyvendinimo". Susitikimo tikslas - tinkamai atlikti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo valdymą bei priimti sprendimus dėl papildomos paramos VPS įgyvendinti skyrimo iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" rezervo. Susitikime dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas ir VPS administratorė Indrė Rimkienė.

DARBOTVARKĖ

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. birželio 1 d., 10.00 val. vyks susitikimas su LR Žemės ūkio ministru K. Navicku, žuvininkystės sektoriaus aktualijoms aptarti. Susitikimas vyks nuotoliniu būdu programos „Microsoft Teams“ aplinkoje. Susitikime dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas.

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. gegužės 19 d. (trečiadienį) nuo 13.30 val. iki 15.00 val. Zoom platformoje vyks projekto „Aplinkos sąlygų pokyčių įtaka Kuršių marių žuvininkystei“ rezultatų pristatymas. Šį projektą įgyvendina ŽĮA „Lampetra“, Prof. Dr. Artūras Razinkovas-Baziukas ir Dr. Arvydas Švagždys. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“. Projekto rezultatų pristatyme dalyvaus Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" VPS administratorė Indrė Rimkienė.

PROGRAMA:

13.20-13.30 val. - Registracija prie platformos

13.30-13.35 val. - Įžanginis žodis ir trumpas projekto pristatymas. Moderatorius  Mindaugas  Maciulevičius.

13.35-13.50 val. - Kuršių marių žuvų sugavimų  dinamika. Dr. Arvydas Švagždys.

13.50-14.05 val. - Druskingumo kaita Kuršių mariose. Prof. Dr. Artūras Razinkovas-Baziukas

14.05-14.20 val. - Druskingumo įtaka Kuršių marių žuvų sugavimams. Prof. Dr. Artūras Razinkovas-Baziukas ir Dr. Arvydas Švagždys

14.20- 15.00 val. - Klausimai, diskusija, pastabų ir rekomendacijų aptarimas.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 57 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22 punktu, nuo 2021 m. balandžio 28 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. vyks valdybos posėdis – elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Naručio Ramanausko įdarbinimo prieplaukos administratoriumi.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d., 36 punktu – Asociacijos valdybos sprendimu ir 43 punktu, nuo 2021 m. balandžio 21 d. iki 2021 m. balandžio 26 d., 17.00 val., rašytinės procedūros tvarka yra organizuojamas visuotinis Asociacijos narių susirinkimas - elektroniniu būdu, kuomet Asociacijos nariui suteikiama teisė pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ balsavimo raštu biuletenį. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2020 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.

2. Dėl Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2020 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 51.6, 51.7, 53 punktais bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu,  2021 m. balandžio 15 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.

2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

4. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2021 m. balandžio 7 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 15 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1) ir „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2) patvirtinimo.

________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. vasario 26 d. (penktadienį), 10.00 val., Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 13 ir Kvietimo Nr. 14 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, kodas BIVP-AKVA-1, „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2, „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2 ir VPS II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos skaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-4.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo UAB „Kintai“ projektui „UAB „Kintai“ akvakultūros plėtra“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-13.1). 

2. Dėl paramos skyrimo UAB "Pelona" projektui „UAB „Pelona“ pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.1-13.1).

3. Dėl paramos skyrimo MB "Axis projectus" projektui „Rekreacinio turizmo plėtra skatinant vietos partnerystę ir viešųjų paslaugų plėtrą“ (ŽUVĖ-AKVA-7.2-13.1).

4. Dėl paramos skyrimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektui „Pamario krašto žvejų verslininkų veiklos virsmas į rekreacinę žvejybą ir turizmą“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-14.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 53, 63.9 punktais bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu,  2021 m. sausio 27 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl darbuotojo atleidimo iš Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ VPS viešųjų ryšių specialisto pareigų.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Asociacija) įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d. (reg. kodas 304/03285), 43 punktu, 2021 m. sausio 27-29 d. vyks visuotinis Asociacijos narių susirinkimas - elektroniniu būdu. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" vietos plėtros strategijos 2020 m. įgyvendinimo ataskaitai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2020 m. gruodžio 16 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-4) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2020 m. gruodžio 4 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 13 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1), „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2) ir „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. lapkričio 27 d. (penktadienį), 10.00 val., „Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 9 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014 – 2020 m. vietos plėtros strategijos“ II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos skaida“ kodas (BIVP-AKVA-SAVA-4).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo Asociacijos „Rusnės gamtos fondo“ projektui „Eksperimentinės žuvininkystės vystymas pamario polderyje“ kodas (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.2).

2. Dėl paramos skyrimo Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ projektui „Šilutės rajono savivaldybės žvejų ,žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos gerinimas ir bendradarbiavimo su mokslu skatinimas“ kodas (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

2020 m. spalio 27 d. (antradienį), 10.00 val., „Microsoft Teams platformoje“ (nuotoliniu būdu) šaukiamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 12 vietos projekto įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1).

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl paramos skyrimo UAB „Kintai“ projektui „UAB „Kintai“ produktų pridėtinės vertės didinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-12.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 53 punktu, 2020 m. spalio 20 d., 11.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r. (Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ būstinėje) šaukiamas valdybos narių posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1.  Dėl „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ priemonių vietos projektų atrankos kriterijų patvirtinimo.

2.  Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" valdybos darbo reglamento papildymo.

_________________________________________________________________________________________________________________

2020 m. rugsėjo 29 d. (antradienį), 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r., Vietos projektų atrankos komiteto posėdis ATŠAUKIAMAS dėl kvorumo nebuvimo.

Dėl Kvietimo Nr. 9 ir Kvietimo Nr. 12 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014 - 2020 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1) ir pagal II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-4). 

Vietos projektų komiteto posėdis perkeliamas į 2020 m. spalio 6 d. (antradienį), 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ projektui „Šilutės rajono savivaldybės žvejų, žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos gerinimas ir bendradarbiavimo su mokslu skatinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.1).

2. Dėl paramos skyrimo Asociacijos „Rusnės gamtos fondas“ projektui „Eksperimentinės žuvininkystės vystymas pamario polderyje“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.2).

3. Dėl paramos skyrimo UAB „Kintai“ projektui „UAB „Kintai“ produktų pridėtinės vertės didinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-12.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

2020 m. rugsėjo 23 d. (trečiadienį), 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r., Vietos projektų atrankos komiteto posėdis ATŠAUKIAMAS dėl kvorumo nebuvimo. Vietos projektų komiteto posėdis perkeliamas į 2020 m. rugsėjo 29 d. (antradienį), 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r.

Dėl Kvietimo Nr. 9 ir Kvietimo Nr. 12 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1) ir pagal II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-4).  

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl paramos skyrimo Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ projektui „Šilutės rajono savivaldybės žvejų, žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos gerinimas ir bendradarbiavimo su mokslu skatinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.1).

2. Dėl paramos skyrimo Asociacijos „Rusnės gamtos fondas“ projektui „Eksperimentinės žuvininkystės vystymas pamario polderyje“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.2).

3. Dėl paramos skyrimo UAB „Kintai“ projektui „UAB „Kintai“ produktų pridėtinės vertės didinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-12.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. rugsėjo 23 d. (trečiadienį), 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r., šaukiamas Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 9 ir Kvietimo Nr. 12 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-1) ir pagal II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“ (BIVP-AKVA-SAVA-4).

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl paramos skyrimo Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ projektui „Šilutės rajono savivaldybės žvejų, žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojų profesinės kvalifikacijos gerinimas ir bendradarbiavimo su mokslu skatinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.1).

2. Dėl paramos skyrimo Asociacijos „Rusnės gamtos fondas“ projektui „Eksperimentinės žuvininkystės vystymas pamario polderyje“ (ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.2).

3. Dėl paramos skyrimo UAB „Kintai“ projektui „UAB „Kintai“ produktų pridėtinės vertės didinimas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-12.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau - Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 51.9 ir 53 punktu, 2020 m. rugpjūčio 13 d. šaukiamas valdybos posėdis – elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pontoninių - plaukiojančių namelių laikymo Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje įkainio patvirtinimo.

2. Dėl ledo gamybos įkainio pakeitimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

2020 m. rugpjūčio 3 d., 10.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnės sen., Šilutės r. vyks Visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl "Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos" pakeitimų patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkyst