Įgyvendinti vietos projektai

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-17.2/63VS-PV-22-1-05692-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "Kartų kaitos dermė Rusnės saloje"

Vietos projekto teikėjas: Rusnės seniūnijos bendruomenė "Rusnės sala"

Vietos projekto partneriai: Šilutės rajono savivaldybės administracija, UAB "Uostadvaris", UAB "Jūros vėjas"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-3.

Projekto tikslas - Rusnės miestelio savitumo, kultūrinio vertybių ir tradicijų pristatymas vietos gyventojams, turistams iš Lietuvos bei užsienio.

Projekto uždaviniai:

1. Suorganizuoti Rusnės miestelio tradicines šventes "Šaktarpis 2023" ir "Stintų naktys";

2. Pravesti edukacinę programą "Tradicinės Rusnės žuvienės virimo paslaptys" 4 renginių metu;

3. Įrengti 2 stacionarius lauko stendus;

4. Sukurti video filmus apie tradicines Rusnės šventes "Šaktarpis" ir "Stintų naktys";

5. Administruoti bei viešinti vietos projektą bei numatomas vykdyti veiklas.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2023 m. kovo 15 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. rugsėjo 30 d.

Išmokėta paramos suma - 37 851,95 Eur

Priemonės tikslui pasiekti VP įgyvendinimo metu paramos gavėjas suorganizavo dvi Rusnės miestelio šventes: „Šaktarpis“ ir „Stintų naktys“ (siekiant puoselėti kultūrines vertybes ir tradicijas šių švenčių metu buvo organizuojamos įvairios rungtys susijusios su tradiciniu amatu – žvejyba, bendruomenės nariai virė, kepė ir mokino kitus kaip pasigaminti tradicinius patiekalus iš žuvies). Buvo sukurti video filmai apie šias tradicines Rusnės miestelio šventes (pirmo video filmo trukmė nuo 1 iki 2 min., antro video filmo trukmė nuo 8 iki 10 min.). VP įgyvendinimo metu buvo suorganizuotos 4 „Tradicinės Rusnės žuvienės virimo paslaptys“ edukacijos šių švenčių metu: „Šaktarpis“, „Stintų naktys“, „Rusnės festivalis“ ir „Žuvienės virimo čempionatas“. Projekto metu buvo įsigyta lauko virtuvė, priekaba įrangai vežti, stalai su suolais, lauko palapinė, fotoaparatas, nešiojamas kompiuteris švenčių ir renginių viešinimui. Taip pat Rusnės saloje buvo įrengti du stacionarūs, žalvariniai gidai su 5 paspaudimo mygtukais, kuriuos paspaudus galima susipažinti (lietuvių ir anglų kalba) su Rusnės salos istorija, legendomis ir išgirsti to krašto atlikėjų dainų.

   

    

    

VIDEO FILMAS (ŠAKTARPIS - STINTŲ NAKTYS 2023)

    

_________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-17.1/63VS-PV-22-1-05690-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "Ūkininko Sauliaus Gratkausko investicijos į akvakultūrą sukuriant inovatyvų inkubatorių"

Vietos projekto teikėjas: ūkininkas Saulius Gratkauskas

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ kodas BIVP-AKVA-1.

Projekto tikslas - įrengti inkubatorinę UAS sistemą, galinčią išnaršinti, paauginti ir pateikti rinkai hidrobiontų lervas ir mailių, numatant šios produkcijos realizaciją vietos rinkoje mažmeninės/didmeninės prekybos galimybes bei tenkinti savo gamybinių pajėgumų poreikį.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2023 m. vasario 23 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. spalio 5 d.

Išmokėta paramos suma - 123 742,00 Eur

S. Gratkausko ūkis iki projekto įgyvendinimo pradžios turėjo įsirengęs uždarą auginimo sistemą, kurią naudojo afrikiniui šamui auginti, tačiau pajamos iš auginimo neužtikrino ūkio konkurencingumo ir gyvybingumo dėl produkcijos stygiaus, todėl šiuo projektu ūkininkas padidino ūkio konkurencingumą ūkyje įsirengęs inovatyvią inkubatorinę/UAS sistemą ir panaudojęs atsinaujinančius energetinius išteklius. Projekto įgyvendinimo metu įsigytas inkubatorius ūkininkui leis išnaršinti, paauginti ir pateikti rinkai afrikinio šamo lervas bei mailių, numatyti šios produkcijos realizaciją vietos rinkoje per mažmeninės/ didmeninės prekybos galimybes. Žuvies inkubatorius yra įrengtas žemės sklype (adresas: Šilutės g. 60A, Vileikių k., Šilutės r.) kilnojamų konstrukcijų komplekse. Inkubatoriaus įrengimas suteiks ne tik pastovias pajamas iš akvakultūros, bet ir padės išspręsti ūkio problemą – laiku apsirūpinti pagrindine žaliava – mailiumi.

UAS naudojimas duos ir aplinkosauginės naudos, nes jos eksploatuoti ir produkcijos vienetui išauginti reikės santykinai mažiau vandens ir atitinkamai mažiau elektros energijos naudojimo jį tiekiant su tvenkinių žuvininkystės ūkiais. Kaip atsinaujinantis energetinis išteklis buvo įrengta 28 kW saulės elektrinė. Elektra bus panaudojama inkubatoriaus reikmių tenkinimui. VP įgyvendinimo metu įsigytos investicijos: saulės elektrinė iki 28 kW, inovatyvus inkubatorius, šilumos siurblių kompleksas, mobilių kilnojamų konstrukcijų kompleksas. Šilutės ŽRVVG teritorijoje tai pirmas toks atvejis, kai yra panaudoti kultūriniai reproduktoriai (tai akvakultūros įmonėse dirbtinėmis sąlygomis ir dirbtinėmis priemonėmis išaugintos veislinės žuvys, kurių palikuoniai išlaiko ir paveldi visas gerąsias veislines ar rūšines savybes).

______________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.1.1-16.1/63VS-PV-22-1-03613

Vietos projekto pavadinimas: "UAB "Storasis ungurys" pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos"

Vietos projekto teikėjas: UAB "Storasis ungurys"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2.

Projekto tikslas - vietos lygiu inovatyvių analogų neturinčių „Žvejybos laivų priežiūros dirbtuvių“ įrengimas, kurios prisidės prie žvejybos įmonės pajamų įvairinimo plėtojant papildomą veiklą.

Projekto metu tikslui pasiekti numatoma Šilutės r. sav., Rusnės sen., Uostadvario km., Uostadvario g.9 pastatyti naują statinį „Žvejybos laivų priežiūros dirbtuvės“ kuris numatytas atsižvelgiant į tai, kad dirbtuvėse bus ne sezono metu laikomi žvejybos laivai, kurie bus išvalomi, sutvarkomi bei saugomi iki naujo sezono pradžios. Angaro matmenys, vartų dydis numatyti atsižvelgiant į numatomų saugoti laivų dydžius. Angare bus laikoma valymo įranga – pramoninis dulkių siurblys, kuris tiks sausam bei šlapiam siurbimui, taip pat, prie valymo įrangos bus laikoma ir suvirinimo bei pjovimo įranga (suvirinimo aparatas, suvirinimo pusautomatis, plazminis pjoviklis) kurie reikalingi laivų remontui. Pastačius angarą bus sukurta 1.1 nauja darbo vieta.

Projekto uždaviniai:

1. Įvairinti įmonės pajamas sukariant naujų rūšių pajamas, kurios nesusijusios su tiesiogine versline žvejyba, žuvies perdirbimu, rinkodara ir tiesiogine prekyba.

2. Vietos lygiu sukurti inovaciją (naujų paslaugų kompleksą), kuri būtų naudinga žvejybos laivų savininkams.

3. Sukurti reikalingą infrastruktūrą žvejybos laivų smulkiam remontui, išvalymui bei nesezoniniam saugojimui.

4. Išvengti rizikų susijusių su pernelyg didele priklausomybe nuo pagrindinės įmonės veiklos (žuvininkystė, žuvies produktai), kuri yra pernelyg priklausoma nuo sezoniškumo.

5. Sukurti 1.1 (imtinai) naują darbo vietą.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2022 m. rugpjūčio 24 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. spalio 30 d.

Projekto tikslui pasiekti, projekto įgyvendinimo metu buvo pastatytas naujas statinys „Žvejybos laivų priežiūros dirbtuvės“ (adresas Šilutės r. sav., Rusnės sen., Uostadvario km., Uostadvario g. 9). Įgyvendinus projektą, šiose „Žvejybos laivų priežiūros dirbtuvėse“ bus laikomi žvejybiniai laivai (ne sezono metu), kurie bus išvalomi, sutvarkomi bei saugojami iki naujo sezono pradžios. Angaro matmenys, vartų dydis numatyti atsižvelgiant į numatomų saugoti laivų dydžius. Angare bus laikoma projekto įgyvendinimo metu įsigyta valymo įranga – pramoninis dulkių siurblys, kuris tiks sausam bei šlapiam siurbimui, taip pat, prie valymo įrangos bus laikoma ir suvirinimo bei pjovimo įranga (suvirinimo aparatas, suvirinimo pusautomatis, plazminis pjoviklis), kurie reikalingi laivų remontui. Įgyvendinus VP buvo sukurta 1,2 darbo vietos.

    

    

    

__________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-7.2-13.1/63VS-PV-21-1-00952-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "Rekreacinio turizmo plėtra skatinant vietos partnerystę ir viešųjų paslaugų plėtrą"

Vietos projekto teikėjas: MB "Axis projectus"

Vietos projekto partneriai: BĮ "Salos etnokultūros ir informacijos centras", UAB "3K grupė"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2.

Projekto tikslas - plėtoti ir populiarinti rekreacinį turizmą, mėgėjišką žvejybą, kompleksinį poilsį su šeima Šilutės rajone, skatinant vietos partnerystę ir viešųjų paslaugų plėtrą.

VPS priemonės tikslas – stiprinti Šilutės ŽRVVG teritorijoje veikiančių organizacijų, viešųjų įstaigų ir kitų įstaigų verslumą ir ekonominį konkurencingumą, skatinti pajamų įvairinimo veiklas, investuojant į žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą. Šiuo projektu planuojama imtis alternatyvios žuvininkystei veiklos, verslo, taip neprarandant pajamų. Visą tam reikalingas kompleksinis požiūris į problemos sprendimą ir kompleksinių paslaugų teikimas, įtraukiant tiek žvejus verslininkus, tiek turizmo paslaugas teikiančius atstovus, tiek NVO ir kitas organizacijas, kurios gali pasiūlyti įvairaus laisvalaikio užimtumo paslaugas. Projekto metu planuojama sukurti kompleksines paslaugas Šilutės rajono turistui, žvejui mėgėjui ir jo šeimos nariams. Projektas visiškai atitinka VPS priemonės tikslą, kadangi jį įgyvendinus bus stiprinama Šilutės ŽRVVG teritorijoje veikiančių organizacijų, viešųjų įstaigų ir kitų įstaigų verslumas ir ekonominis konkurencingumas, skatinamos pajamų įvairinimo veiklos.

Projekto uždaviniai:

1. Įkurti naują apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugas teikiančią sodybą;

2. Skatinti ir vykdyti socialiai atsakingą verslą, įtraukiant vietos bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas, biudžetines ir kitas įstaigas;

3. Skatinti kompleksinių paslaugų plėtrą jas organizuojant, skatinti rekreacinio turizmo paslaugų klasterio atsiradimą.

Trumpas projekto aprašymas:

1. Planuojama įkurti naują apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugas teikiančią sodybą;

2. Planuojama skatinti ir vykdyti socialiai atsakingą verslą, įtraukiant vietos bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas, biudžetines ir kitas įstaigas;

3. Planuojama skatinti kompleksinių paslaugų plėtrą jas organizuojant, skatinti rekreacinio turizmo paslaugų klasterio atsiradimą;

4. Planuojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti 2 naujas darbo vietas.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2021 m. liepos 8 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. spalio 31 d.

Paramos suma 198 358,00 Eur

Projekto įgyvendinimo metu, projekto įgyvendinimo vietoje (Švyturio g. 5, Šturmų k., Kintų sen., Šilutės r.) buvo pastatyti ir įrengti 4 apgyvendinimo nameliai, pritaikyti prie įvairaus laisvalaikio užimtumo paslaugų suteikimo. Bendradarbiaujant su partneriais buvo sukurti kompleksinių paslaugų paketai, kuriais galės pasinaudoti Šilutės rajono turistai, žvejai mėgėjai ir jų šeimos nariai. Šiuo projektu siekiama plėtoti ir populiarinti rekreacinį turizmą, mėgėjišką žvejybą, kompleksinį poilsį su šeima Šilutės rajone, skatinant vietos partnerystę ir viešųjų paslaugų plėtrą.

_______________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-7.2-16.1/63VS-PV-22-1-03615-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "Rekreacinės žuvininkystės turizmo verslo plėtra Šilutės r. savivaldybėje"

Vietos projekto teikėjas: MB "Eronas"

Vietos projekto partneriai: UAB „Jūros vėjas”, Iveta Ambrulaitienė dirbanti pagal individualios veiklos pažymą, Šilutės turizmo informacijos centras.

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2.

Projekto tikslas - rekreacinę žuvininkystę paversti šiuolaikiška socialine, ekonomine veikla, kuri pasireiškia teikiant turizmo paslaugas įmonėms ar žmonėms, vystant rekreacinės žuvininkystės paslaugų verslą.

Projekto pareiškėjas kartu su partneriais planuoja sukurti kompleksines paslaugas turistams, žvejams mėgėjams ir jų šeimos nariams, kurie atvyksta į Šilutės kraštą.

Projekto uždaviniai:

1. Sukurti apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugas teikiančią infrastruktūrą;

2. Apjungti vietos verslą, Šilutės turizmo informacijos centrą ir kitas turizmo paslaugas teikiančias įstaigas kompleksinės paslaugos teikimui.

Trumpas projekto aprašymas:

1. Planuojama sukurti apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugas teikiančią infrastruktūrą;

2. Planuojama apjungiant vietos verslą, Šilutės turizmo informacijos centrą ir kitas turizmo paslaugas teikiančias įstaigas kompleksinės paslaugos teikimui;

3. Planuojama sukurti ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti 2,1 naujų darbo vietų (etatų) skaičių.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2022 m. gruodžio 20 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. lapkričio 1 d.

Paramos suma - 180 000,00 Eur

Pagrindinė turizmo paklausa tai - poreikis keliauti, pasiūla - prekės ir paslaugos, jų kompleksai, kurias renkasi keliautojas. Remiantis tuo, projekto įgyvendinimo metu, projekto įgyvendinimo vietoje (Pakalnės g. 80A, Pakalnės k., Rusnės sen., Šilutės r.)  buvo pastatytas gyvenamosios paskirties pastatas kuriame, partnerystėje su biudžetine įstaiga, kitais įvairias turizmo ir žuvininkystės paslaugas siūlančiais verslo atstovais, bus teikiamos kompleksinės paslaugos turistams, žvejams mėgėjams ir jų šeimos nariams, kurie atvyks į Šilutės kraštą. Atvykę klientai galės pasinaudoti ne tik apgyvendinimo paslauga, bet ir papildomomis užimtumo paslaugomis, pvz. nemokama gido, plataus spektro edukacijų paslauga ir kt. Šio VP esmė ne tik stiprinti bendradarbiavimą tarp skirtingų sektorių, sukurti pridėtinę vertę bei naudą Šilutės rajonui, bet ir reprezentuoti Šilutės kraštą. Įgyvendinus VP buvo sukurta 2 darbo vietos.

    

    

 ____________________________________________________________

PROJEKTAS NR ŽUVĖ-AKVA-6.1.1-19.1/63VS-PV-23-1-01004

Vietos projekto pavadinimas: UAB "Kintų rūkytos žuvys" pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą"

Vietos projekto teikėjas: UAB "Kintų rūkytos žuvys"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos", kodas BIVP-AKVA-2.

Projekto tikslas - įrengti vietos lygiu inovatyvų, analogų neturintį žūklės verslo ir žvejybos produktų edukacinę programą, kurio tikslas žvejybos įmonės pajamų įvairinimas plėtojant papildomas veiklas.

Projekto uždaviniai:

1. Plėtoti šviečiamąsias ir kultūrines veiklas per numatomus edukacinius renginius ir užsiėmimus, skirtus žvejybos verslo ir žvejybos produktų tradicijų puoselėjimui;

2. Teikti apgyvendinimo paslaugas, kurios yra tiesiogiai susijusios su numatomais edukaciniais užsiėmimais ir renginiais;

3. Išvengti rizikų susijusių su pernelyg didelę priklausomybę nuo pagrindinės įmonės veiklos (žuvininkystė, žuvies produktai), kuri yra pernelyg priklausoma nuo sezoniškumo;

4. Sukurti 1,2 darbo vietos asmeniui iki 40 metų bei 1,0 darbo vietos kitam asmeniui, taip skatinant jaunų žmonių užimtumą Šilutės rajone ir bendrai sukuriant 2,2 darbo vietos.

Įgyvendinus projektą planuojama įrengti tris kilnojamus modulinius namelius, kuriuose būtų galima pravesti edukacinę programos dalį – susipažinimą su verslinės žvejybos įrankiais bei suteikti klientams apgyvendinimo paslaugas. Taip pat numatoma įsigyti katerį, kuris būtų programos dalis - susipažinimas su versline žvejyba vietoje – bus įgyvendinama Kuršių mariose. 

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2023 m. rugpjūčio 10 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. spalio 31 d.

Paramos suma - 184 796,00 Eur

Pareiškėjas UAB „Kintų rūkytos žuvys“ projekto įgyvendinimo metu įsigijo ir įrengė tris modulinius kilnojamus namelius. Šie moduliniai nameliai stovi projekto įgyvendinimo vietoje, adresu Tilžės g. 15, Saugų k., Šilutės r. Dviejuose moduliniuose nameliuose bus teikiamos apgyvendinimo paslaugos, o trečiame bus vedami šviečiamieji edukaciniai renginiai – supažindinimas su verslinės žvejybos įrankiais. Taip pat pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu įsigijo katerį, su kuriuo bus organizuojami išplaukimai į Kuršių marias, kur bus vedami edukaciniai renginiai – supažindinimas su versline žvejyba vietoje. Įgyvendinus VP buvo sukurta 2,5 darbo vietos.

___________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-7.2-18.1/63VS-PV-22-1-05886-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "Laivybos verslo sukūrimas ir pritaikymas žvejybai bei turizmui Šilutės rajone"

Vietos projekto teikėjas: MB "Evanova"

Vietos projekto partneriai: VšĮ "Kintai Arts"

Vietos projektas įgyvendintas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą" kodas BIVP-AKVA-SAVA-2.

Projekto tikslas - sukurti inovatyvų verslą žvejybos ir turizmo veikloms plėtoti Šilutės rajone.

Vietos projekto tikslas tiesiogiai atitinka VPS priemonės tikslą „Stiprinti Šilutės ŽRVVG teritorijoje veikiančių organizacijų, viešųjų įstaigų ir kitų įstaigų verslumą ir ekonominį konkurencingumą, skatinti pajamų įvairinimo veiklas, investuojant į žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“ pagal kurią yra teikiamas projektas, kadangi bus kuriamas inovatyvus verslas žvejybos ir turizmo veikloms plėtoti Šilutės rajone, pasitelkiant partnerystei viešąją įstaigą, kartu kuriant paslaugų paketus, taip didinant paslaugų patrauklumą ir pritraukiant daugiau klientų, taip pat užsitikrinant pajamas darbo vietų išlaikymui, verslo augimui ir išlikimui konkurencingu žuvininkystės sektoriuje.

Projekto uždaviniai:

1. Įsigyti veiklai būtiną įrangą – 2 pontoninius laivus su priedais;

2. Parengti paslaugų paketus klientams, įtraukiant partnerį, kartu skatinant šios viešosios įstaigos verslumą;

3. Sukurti verslo rinkodarą;

4. Sukurti 2,25 (etato) naujas darbo vietas, iš kurių 1,25 etato asmeniui iki 40 m. amžiaus.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2023 m. kovo 15 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. birželio 29 d.

Išmokėta paramos suma - 184 236,00 Eur

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyti 2 pontoniniai laivai "EDUKA" ir "RELAX" su būtina įranga ir priedais. Plačiau susipažinti galite https://uostadvaris.lt/ arba https://www.facebook.com/profile.php?id=100092009522036.

   

   

    

    

    

________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-18.1/63VS-PV-22-1-05885-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "Artūro Kulviečio žuvies perdirbimo veiklos plėtra"

Vietos projekto teikėjas: Artūras Kulvietis

Vietos projektas įgyvendintas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę "Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1.

Projekto tikslas - stiprinti ekonominį vietos potencialą, skatinant perdirbimo verslo plėtrą, didinant žvejybos ir akvakultūros konkurencingumą, sukuriant naują darbo vietą (0,5 etato), taip mažinant nedarbą ir skurdą Šilutės rajone.

Projekto uždaviniai:

1. Įsigyti modernią ir efektyvią įrangą, reikalingą vykdomai veiklos plėtrai ir konkurencingumui veikloje didinti, teikiant perdirbimo paslaugas ir gaminant kokybiškus produktus (konservus);

2. Sukurti ir išlaikyti naują darbo vietą Šilutės rajono gyventojui;

3. Organizuoti konservų gamybos plėtojimą.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2023 m. vasario 24 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. birželio 29 d.

Išmokėta paramos suma - 42 913,60 Eur

Įgyvendinus vietos projektą buvo įsigyta moderni ir efektyvi įranga, reikalinga vykdomai veiklos plėtrai ir konkurencingumui veikloje didinti, teikiant perdirbimo paslaugas gaminant kokybiškus produktus (konservus): pjaustymo kubeliais mašina, juostinis stalinis pjūklas, pneumatinis peilis, mėsmalė, peilių galandinimo mašina, N1 kategorijos elektromobilis - produkcijos išvežiojimui bei sukurta 1 darbo vieta. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta įranga yra įrengta projekto įgyvendinimo vietoje, adresu Pavasario g. 1, Pagryniai, Šilutės r.

    

    

    

_______________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-14.1/63VS-PV-21-1-00934-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "Pamario krašto žvejų verslininkų veiklos virsmas į rekreacinę žvejybą ir turizmą"

Vietos projekto teikėjas: Šilutės rajono savivaldybės administracija

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo" priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-4.

Projekto tikslas - skatinti ekonominę plėtrą žuvininkystės sektoriuje, kelti bei keisti žvejų verslininkų, žuvininkystės bendruomenės bei jų šeimos narių kvalifikaciją. 

VPS priemonės tikslas – gerinti žvejų, žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojų profesinę kvalifikaciją, skleisti mokslo bei technikos žinias ir inovacinės praktikos pavyzdžius, skatinant bendradarbiavimą su mokslu ir jo indėlį į žuvininkystės verslą. Planuojamas įgyvendinti projektas „Pamario krašto žvejų verslininkų veiklos virsmas į rekreacinę žvejybą ir turizmą“ visiškai atitinka priemonės tikslą, projekto metu planuojama organizuoti teorinius ir praktinius mokymus ne tik kvalifikacijai kelti, bet ir ją keisti. Mokymų metu bus kalbama apie inovatyvias priemones, kaip vystyti žvejybos verslui alternatyvias veiklas. Taip pat bus parengta galimybių studija – tiriamasis darbas, su gerųjų užsienio pavyzdžių analize, praktiniais patarimais žvejams verslininkams nuo ko pradėti ir ką daryti norint užsiimti alternatyvia veikla ir taip neprarasti pajamų, kuri kaip praktinė mokymo medžiaga bus naudojama mokymų metu.

Projekto uždavinys - suteikti Šilutės rajono žuvininkystės bendruomenei bei jų šeimos nariams teorinių ir praktinių žinių apie galimybę užsiimti ir plėtoti rekreacinę žūklę ir turizmą.

Projekto veiklos:

1. Suorganizuoti teorinius ir praktinius mokymus:

1.1. Žvejų verslininkų naujai pasirinktos veiklos komunikacija, viešinimas, reklama.

Paslaugos išskirtinumo sukūrimas, pridėtinių verčių paslaugos gavėjui įvertinimas ir kūrimas. Turistų ir lankytojų srautų pritraukimas. Komunikacijos kanalai (internetiniai puslapiai, socialiniai tinklai, straipsniai viešoje erdvėje ir kt.). Kasdienis darbas su jais. Priemonės ir būdai. Komunikacijos pavyzdžiai ir patarimai.
Ryšių užmezgimas. Mainų programos su giminingomis grupėmis kitose šalyse.

1.2. Laivybos įstatyminė bazė, plaukiojimo tvarka, praktiniai apmokymai su įvairiais, didelių gabaritų, laivais. Darbas su didesnėmis turistų grupėmis, gelbėjimo ir saugumo praktiniai mokymai.

1.3. Laivų, katerių, pantonų rūšys, jų pasirinkimai, pranašumai ir trūkumai. Naujausios technologijos, elektronika, navigacija, modernių priemonių ir alternatyvių laivų panaudojimo praktiniai mokymai. Veiklos strategijos su plaukiojimo priemonėmis planavimas, ekonominis pagrįstumo skaičiavimas ir įgyvendinimo eilės tvarka. Tarptautinė praktika ir turistų užimtumo organizavimo pavyzdžiai, išplėstinių pasiūlymų ir kompleksinių paslaugų apjungimas. Kainodaros aptarimas.

2. Parengti galimybių studiją – tiriamąjį darbą

Planuojama parengti galimybių studiją, kuria galės naudotis ir kiti, norintys pradėti alternatyvų verslą. Joje ketinama pateikti informaciją, kuri suteiks galimybę pasinaudoti jau egzistuojančiais pavyzdžiais, kaip juos pritaikyti būtent Šilutės regiono specifikai, bei suteiks praktinių žinių kaip tai vykdyti.

Planuojami projekto rezultatai:

1. Planuojama projekto metu suorganizuoti 2/16 val. ir 1/32 val. teorinius ir praktinius mokymus, kuriuose dalyvaus po 15 asmenų. Iš 15 apmokytų asmenų, ne mažiau kaip 8 asmenys bus iki 40 metų amžiaus;

2. Planuojama parengti galimybių studiją – tiriamąjį darbą.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2021 m. liepos 7 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2022 m. rugsėjo 30 d.

Išmokėta paramos suma - 18 042,00 Eur

_____________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.3.2-11.1/63VS-PV-20-1-08293-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų uostelyje"

Vietos projekto teikėjas: Šilutės rajono savivaldybės administracija

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo" priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9.

Projekto tikslas - žvejams reikalingos infrastruktūros gerinimas ir naujų darbo vietų kūrimasis.

Projekto uždaviniai:

1. Kintų uostelio infrastruktūros gerinimas;

2. Žvejų saugos, higienos ir sveikatos sąlygų gerinimas.

Projektas skirtas įgyvendinto projekto Nr. 2ŽVV3-3-12-01 „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje„ tęstinumui. Įgyvendinant šį projektą bus įrengti antivandaliniai tualetai, dušai, įsigytas aukšto slėgio valymo įrenginys su priedais, kateris, vaizdo stebėjimo kameros, taip bus dar labiau pagerinta uosto/prieplaukos infrastruktūra, tikimasi, kad ja naudosis dar daugiau žvejų.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2021 m. vasario 8 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2022 m. birželio 15 d.

Išmokėta paramos suma - 99 575,68 Eur

___________________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-7.2/63VS-PV-20-1-01278-PR001

Vietos projekto pavadinimas: „Kultūros paveldo puoselėjimas Pamario krašte"

Vietos projekto teikėjas: Žuvininkystės įmonių asociacija "Lampetra"

Vietos projekto partneriai: UAB „Pamariukas”, UAB „Rusnės žuvis”, Rimvydo Kriščiūno individuali veikla, Rimanto Lubio individuali veikla

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS 2 prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3)

Vietos projekto tikslas – išsaugoti ir plėsti žuvininkystės tautinio paveldo produktus ir procesus Pamario krašte, taip siekiant plėtoti vietos turizmą ir skatinti ekonominį ir socialinį rajono augimą.

Projekto uždavinys: suteikti žvejams teorinių ir praktinių žinių apie tautinį paveldą, žuvininkystės produktų ir (arba) procesų sertifikavimą bei panaudojant įgytas žinias ir kompetencijas panaudoti turizmo skatinimui Šilutės regione. 

Projekto veiklos:

 - Suorganizuoti informacinių seminarų ciklą;

 - Suorganizuoti grupines konsultacijas dėl žuvininkystės tautinio paveldo produktų ir procesų sertifikavimo;

 - Parengti informacinę – metodinę medžiagą apie žuvininkystės produktų sertifikavimą, jo eigą: parengti praktines rekomendacijas kaip tai lengviau atlikti ir pateikti sertifikavimo komisijai, surinkti reikiamos istorinės medžiagos pavyzdžius;

 - Parengti mini galimybių studiją: vietos turizmo plėtrą apjungiant kartu tautinio paveldo produktus, procesus ir objektus Šilutės rajone.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. birželio 26 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. birželio 26 d.

Išmokėta paramos suma – 28 404,05 Eur

    

                             

__________________________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-13.1/63VS-PV-21-1-10921-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "UAB "Kintai" akvakultūros plėtra"

Vietos projekto teikėjas: UAB "Kintai"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ kodas BIVP-AKVA-1.

Projekto tikslas - vykdyti UAB „Kintai“ akvakultūros plėtrą, tausiai naudojant išteklius ir didinant vietos gyventojų užimtumą. Projekto tikslas atitinka VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūra“ tikslą „Didinti gyventojų užimtumą, kuriant ir plėtojant akvakultūrą, kurioje įvairinama produkcija, gerinama jos kokybė ir kuriama pridėtinė vertė, tausiai naudojami ištekliai.

Projekto uždaviniai:

1. Dumblo iš tvenkinių, išgaudymo ir padavimo kanalų šalinimo technikos (ekskavatoriaus) įsigijimas.

2. Paukščių baidymo įrangos įsigijimas.

Trumpas projekto pristatymas:

Kad būtų įgyvendinami projekto uždaviniai ir pasiektas projekto tikslas numatyti tokie veiksmai:

1. Projekto administravimas. Pirkimų organizavimas, mokėjimo prašymų  ir ataskaitų rengimas, raštų, susijusių su vietos projekto įgyvendinimu rengimas VPS vykdytojai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir kitoms įstaigoms.

2. Projekto metu bus įsigyta ekonominei veiklai vykdyti (naujoms darbo vietoms sukurti) reikalinga įranga ir technika.

3. Projekto pabaigoje UAB „Kintai“ bus įdarbinti 2 specialistai, kurie dirbs su įsigyta įranga ir technika reikalinga akvakultūros plėtrai.

4. Projekto viešinimas. Bus įgyvendintos visos privalomos viešinimo priemonės. 

Įsigijus dumblo valymo techniką ir tinkamai iš tvenkinių ir kanalų  šalinant dumblą, juo stiprinant pylimus bus plėtojama akvakultūra kurioje bus pagerinama žuvies gerovė ir sveikata t.y. pagerės produkcijos kokybė, bei padidės produktyvumas, užauginamos žuvies kiekis. Įsigijus paukščių baidymo įrangą padidės produktyvumas, užauginamos žuvies  kiekis t.y. tausiai naudojami riboti ištekliai. Planuojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti 2 naujas darbo vietas, taip didinant vietos gyventojų užimtumą.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2021 m. birželio 1 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2022 m. birželio 1 d.

Išmokėta paramos suma - 111 984,00 Eur

    

    

___________________________________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-12.1/63VS-PV-20-1-10292-PR001

Vietos projekto pavadinimas: „UAB "Kintai" produktų pridėtinės vertės didinimas"

Vietos projekto teikėjas: UAB "Kintai"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1.

Projekto tikslas - didinti UAB „Kintai“ konkurencingumą bei akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimą.

Projekto uždaviniai:

1. Žuvainių (žuvies maltinukų) gamybos linijos įrengimas.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą bus įrengta žuvainių gamybos linija. Planuojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti 1 naują darbo vietą.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2021 m. sausio 19 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. rugpjūčio 1 d.

Išmokėta paramos suma - 53 851,00​ Eur

    

   

                 

___________________________________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-2.2/63VS-PV-18-1-05024-PR001

Vietos projekto pavadinimas: „Nemuno delta. Kelionė žemuma ratu“

Vietos projekto teikėjas: Salos etnokultūros ir informacijos centras

Vietos projekto partneriai: Šilutės rajono savivaldybės administracija, UAB „Uostadvaris“, UAB „Logusta“

Vietos projektas įgyvendintas pagal VPS 2 prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3).

Vietos projekto tikslas – išleisti monografiją „Nemuno delta. 500 metų akimirka“ ir pasitelkiant inovacines priemones vykdyti švietėjišką veiklą, skirtą žvejybos tradicijų ir kultūrinių vertybių pristatymui.

Šio projekto įgyvendinimo metu buvo investuota į naujų prekių įsigijimą – išmaniųjų gidų, audio leistuvų bei stacionaraus interaktyvaus ekrano bei darbų ir paslaugų įsigijimą: knygos leidimo paslauga, sukurtas ir pagamintas Nemuno deltos maketas, sukurtas interaktyvus Nemuno deltos gidas su maršrutu, įrengta ekspozicija po atviru dangumi, sukurtas interaktyvus žaidimas mažiesiems lankytojams, parengta kilnojamoji ekspozicija su paskaitų ciklu.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2019 m. balandžio 8 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2020 m. liepos 30 d.

Išmokėta paramos suma – 30 000,00 Eur

    

    

___________________________________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.3.2-3.1/63VS-PV-18-1-06302-PR001

Vietos projekto pavadinimas: „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje, II etapas“

Vietos projekto teikėjas: Šilutės rajono savivaldybės administracija

Vietos projektas įgyvendintas pagal VPS 2 prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“ (kodas BIVP-AKVA-9)

Projekto tikslas – žvejams reikalingos infrastruktūros gerinimas ir naujų darbo vietų kūrimasis.

Šio projekto metu buvo pagerinta prieplaukos infrastruktūra: saugiam laivų stovėjimui įrengti fenderiai, aptverta teritorija bei sutvarkytas teritorijos apšvietimas, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Taip pat pagerintos žvejų saugos, higienos ir sveikatos sąlygos: pastatytas žvejų poilsio namelis su tualetu, dušu bei poilsio zona.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2019 m. kovo 29 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2020 m. gegužės 29 d.

Išmokėta paramos suma – 91 704,45 Eur

    

    

___________________________________________________________________________________________