Įgyvendinami vietos projektai

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.2.1-9.2

Vietos projekto pavadinimas: "Eksperimentinės žuvininkystės vystymas pamario polderyje"

Vietos projekto teikėjas: Asociacija "Rusnės gamtos fondas"

Vietos projekto partneriai: UAB "Pelona"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo" priemonę "Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

Bendra projekto vertė - 20 096,07 Eur

Projekto tikslas - eksperimentinės žuvininkystės galimybių įvertinimas pamario polderyje, skatinant žvejų bendradarbiavimą su mokslu ir skleidžiant inovacinės praktikos pavyzdį.

Projekto uždaviniai:

1. Ekologinių sąlygų (deguonies ir temperatūros režimo) tyrimai eksperimentiniame polderyje;

2. Atlikti polderio telkinio įžuvinimą karpiais, amūrais ir plačiakakčiais;

3. Įvertinti įžuvintos ichtiofaunos įtaką polderio aplinkos būklei;

4. Įvertinti įžuvintų žuvų rūšių biologinius rodiklius ir žvejybos verslo galimybes.

Pamario polderiai išsiskiria didele eutrofikacija, vešlia vandens augmenija, greitu uždumblėjimu, kas riboja natūralų jų žuvingumą. Polderių kanalų priežiūra reikalauja didelių investicijų ir piniginių lėšų. Todėl tikslinga atlikti eksperimentinius tyrimus žuvininkystės produkcijos gerinimui, bioresursų racionaliam panaudojimui ir polderių kanalų valymui naudojant biomelioracijos metodus. Tyrimų metu bus gauti rezultatai apie akvakultūroje naudojamų žuvų auginimo galimybes polderio telkiniuose, polderių ekologinę būklę. Projekto metu gautais rezultatais galės pasinaudoti žvejybos įmonės, kurios eksploatuoja 12 pamario polderių, jų darbuotojai, kitos žvejybos įmonės.

Projekto įgyvendinimo metu žvejybos įmonė bendradarbiaus su mokslininkais, o projektą įgyvendinus bus viešinami projekto rezultatai ir skleidžiamas inovacinės praktikos pavyzdys.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2021 m. kovo 18 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. liepos 1 d.

________________________________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.3.2-11.1

Vietos projekto pavadinimas: "Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų uostelyje"

Vietos projekto teikėjas: Šilutės rajono savivaldybės administracija

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo" priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9

Bendra projekto vertė - 131 968,16 Eur

Projekto tikslas - žvejams reikalingos infrastruktūros gerinimas ir naujų darbo vietų kūrimasis.

Projekto uždaviniai:

1. Kintų uostelio infrastruktūros gerinimas;

2. Žvejų saugos, higienos ir sveikatos sąlygų gerinimas.

Projektas skirtas įgyvendinto projekto Nr. 2ŽVV3-3-12-01 „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Kintų prieplaukoje„ tęstinumui. Įgyvendinant šį projektą bus įrengti antivandaliniai tualetai, dušai, įsigytas aukšto slėgio valymo įrenginys su priedais, kateris, vaizdo stebėjimo kameros, taip bus dar labiau pagerinta uosto/prieplaukos infrastruktūra, tikimasi, kad ja naudosis dar daugiau žvejų.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2021 m. vasario 8 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2022 m. sausio 15 d.

_______________________________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-12.1

Vietos projekto pavadinimas: „UAB "Kintai" produktų pridėtinės vertės didinimas"

Vietos projekto teikėjas: UAB "Kintai"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1.

Bendra projekto vertė - 93 085,30​ Eur

Projekto tikslas - didinti UAB „Kintai“ konkurencingumą bei akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimą.

Projekto uždaviniai:

1. Žuvainių (žuvies maltinukų) gamybos linijos įrengimas.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą bus įrengta žuvainių gamybos linija. Planuojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti 1 naują darbo vietą.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2021 m. sausio 19 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. rugpjūčio 1 d.

___________________________________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-8.1

Vietos projekto pavadinimas: „UAB "Smiltalė" produktų pridėtinės vertės didinimas"

Vietos projekto teikėjas: UAB "Smiltalė"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1.

Bendra projekto vertė - 59 791,13​ Eur

Projekto tikslas - didinti UAB „Smiltalė“ konkurencingumą bei žvejybos produktų pridėtinę vertę, perdirbimo ir realizavimo etapais.

Projekto uždaviniai:

1. Žuvies patiekalų kavinės, kurioje būtų perdirbami ir realizuojami UAB „Smiltalė“ produktai, įkūrimas.

2. Žuvies parduotuvės, kurioje būtų realizuojami UAB „Smiltalė“ produktai įkūrimas.

Planuojama, kad gyvendinus projektą bus įkurta kavinė bei parduotuvė, kuriose bus pateikiama pačios UAB „Smiltalė“ sugauta ar perdirbta šviežia žuvis. Planuojama sukurti  ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti 2 naujas darbo vietas.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. gegužės 25 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. birželio 1 d.

___________________________________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-7.2

Vietos projekto pavadinimas: „Kultūros paveldo puoselėjimas Pamario krašte"

Vietos projekto teikėjas: Žuvininkystės įmonių asociacija "Lampetra"

Vietos projekto partneriai: UAB „Pamariukas”, UAB „Rusnės žuvis”, Rimvydo Kriščiūno individuali veikla, Rimanto Lubio individuali veikla

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS 2 prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3)

Bendra vietos projekto vertė – 31 578,00 Eur

Vietos projekto tikslas – išsaugoti ir plėsti žuvininkystės tautinio paveldo produktus ir procesus Pamario krašte, taip siekiant plėtoti vietos turizmą ir skatinti ekonominį ir socialinį rajono augimą.

Projekto uždavinys: suteikti žvejams teorinių ir praktinių žinių apie tautinį paveldą, žuvininkystės produktų ir (arba) procesų sertifikavimą bei panaudojant įgytas žinias ir kompetencijas panaudoti turizmo skatinimui Šilutės regione. 

Projekto veiklos:

 - Suorganizuoti informacinių seminarų ciklą;

 - Suorganizuoti grupines konsultacijas dėl žuvininkystės tautinio paveldo produktų ir procesų sertifikavimo;

 - Parengti informacinę – metodinę medžiagą apie žuvininkystės produktų sertifikavimą, jo eigą: parengti praktines rekomendacijas kaip tai lengviau atlikti ir pateikti sertifikavimo komisijai, surinkti reikiamos istorinės medžiagos pavyzdžius;

 - Parengti mini galimybių studiją: vietos turizmo plėtrą apjungiant kartu tautinio paveldo produktus, procesus ir objektus Šilutės rajone.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. birželio 26 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. birželio 15 d.

___________________________________________________________________________________________