Įgyvendinami vietos projektai

PROJEKTAS NR ŽUVĖ-AKVA-6.1.1-19.1/63VS-PV-23-1-01004

Vietos projekto pavadinimas: UAB "Kintų rūkytos žuvys" pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą"

Vietos projekto teikėjas: UAB "Kintų rūkytos žuvys"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos", kodas BIVP-AKVA-2.

Bendra projekto vertė: 278 353,93 Eur

Projekto tikslas - įrengti vietos lygiu inovatyvų, analogų neturintį žūklės verslo ir žvejybos produktų edukacinę programą, kurio tikslas žvejybos įmonės pajamų įvairinimas plėtojant papildomas veiklas.

Projekto uždaviniai:

1. Plėtoti šviečiamąsias ir kultūrines veiklas per numatomus edukacinius renginius ir užsiėmimus, skirtus žvejybos verslo ir žvejybos produktų tradicijų puoselėjimui;

2. Teikti apgyvendinimo paslaugas, kurios yra tiesiogiai susijusios su numatomais edukaciniais užsiėmimais ir renginiais;

3. Išvengti rizikų susijusių su pernelyg didelę priklausomybę nuo pagrindinės įmonės veiklos (žuvininkystė, žuvies produktai), kuri yra pernelyg priklausoma nuo sezoniškumo;

4. Sukurti 1,2 darbo vietos asmeniui iki 40 metų bei 1,0 darbo vietos kitam asmeniui, taip skatinant jaunų žmonių užimtumą Šilutės rajone ir bendrai sukuriant 2,2 darbo vietos.

Įgyvendinus projektą planuojama įrengti tris kilnojamus modulinius namelius, kuriuose būtų galima pravesti edukacinę programos dalį – susipažinimą su verslinės žvejybos įrankiais bei suteikti klientams apgyvendinimo paslaugas. Taip pat numatoma įsigyti katerį, kuris būtų programos dalis - susipažinimas su versline žvejyba vietoje – bus įgyvendinama Kuršių mariose. 

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2023 m. rugpjūčio 10 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. spalio 31 d.

_________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-17.2/63VS-PV-22-1-05692-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "Kartų kaitos dermė Rusnės saloje"

Vietos projekto teikėjas: Rusnės seniūnijos bendruomenė "Rusnės sala"

Vietos projekto partneriai: Šilutės rajono savivaldybės administracija, UAB "Uostadvaris", UAB "Jūros vėjas"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS II prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ kodas BIVP-AKVA-SAVA-3.

Bendra projekto vertė - 39 844,36 Eur

Projekto tikslas - Rusnės miestelio savitumo, kultūrinio vertybių ir tradicijų pristatymas vietos gyventojams, turistams iš Lietuvos bei užsienio.

Projekto uždaviniai:

1. Suorganizuoti Rusnės miestelio tradicines šventes "Šaktarpis 2023" ir "Stintų naktys";

2. Pravesti edukacinę programą "Tradicinės Rusnės žuvienės virimo paslaptys" 4 renginių metu;

3. Įrengti 2 stacionarius lauko stendus;

4. Sukurti video filmus apie tradicines Rusnės šventes "Šaktarpis" ir "Stintų naktys";

5. Administruoti bei viešinti vietos projektą bei numatomas vykdyti veiklas.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2023 m. kovo 15 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. rugsėjo 30 d.

________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.1.2-17.1/63VS-PV-22-1-05690-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "Ūkininko Sauliaus Gratkausko investicijos į akvakultūrą sukuriant inovatyvų inkubatorių"

Vietos projekto teikėjas: ūkininkas Saulius Gratkauskas

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ kodas BIVP-AKVA-1.

Bendra projekto vertė - 200 380,32 Eur

Projekto tikslas - įrengti inkubatorinę UAS sistemą, galinčią išnaršinti, paauginti ir pateikti rinkai hidrobiontų lervas ir mailių, numatant šios produkcijos realizaciją vietos rinkoje mažmeninės/didmeninės prekybos galimybes bei tenkinti savo gamybinių pajėgumų poreikį.

S. Gratkausko ūkis šiuo metu turi įsirengęs uždarą auginimo sistemą, kurias naudoja afrikiniui šamui auginti, tačiau pajamos iš auginamo neužtikrina ūkio konkurencingumo ir gyvybingumo dėl produkcijos stygiaus, todėl šiuo projektu ūkininkas numato didinti ūkio konkurencingumą ūkyje įrengiant inovatyvią inkubatorinę/UAS sistemą panaudojant atsinaujinančius energetinius išteklius. Inkubatorius leis išnaršinti, paauginti ir pateikti rinkai afrikinio šamo lervas bei mailių, numatant šios produkcijos realizaciją vietos rinkoje per mažmeninės/ didmeninės prekybos galimybes. Žuvies inkubatorius bus įrengiamas žemės sklype (adresas: Šilutės g. 60A, Vileikių k., Šilutės r.) kilnojamų konstrukcijų komplekse. Inkubatoriaus rengimas suteiks pastovias pajamas iš akvakultūros, padės išspręsti ūkio problemą – laiku apsirūpinti pagrindine žaliava – mailiumi. Įgyvendinus projektą UAS naudojimas duos ir aplinkosauginės naudos, nes jos eksploatuoti ir produkcijos vienetui išauginti reikia santykinai mažiau vandens ir atitinkamai mažiau elektros energijos naudojimo jį tiekiant su tvenkinių žuvininkystės ūkiais. Kaip atsinaujinantį energetinį išteklį numatoma įrengti 28 kW saulės elektrinę. Elektra bus naudojama inkubatoriaus reikmių tenkinimui.

VP įgyvendinimo metu numatoma sukurti 1,6 naujos darbo vietos (etato).

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2023 m. vasario 23 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. lapkričio 1 d.

_____________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-7.2-16.1/63VS-PV-22-1-03615-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "Rekreacinės žuvininkystės turizmo verslo plėtra Šilutės r. savivaldybėje"

Vietos projekto teikėjas: MB "Eronas"

Vietos projekto partneriai: UAB „Jūros vėjas”, Iveta Ambrulaitienė dirbanti pagal individualios veiklos pažymą, Šilutės turizmo informacijos centras.

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2.

Bendra projekto vertė - 265 659,08 Eur

Projekto tikslas - rekreacinę žuvininkystę paversti šiuolaikiška socialine, ekonomine veikla, kuri pasireiškia teikiant turizmo paslaugas įmonėms ar žmonėms, vystant rekreacinės žuvininkystės paslaugų verslą.

Projekto pareiškėjas kartu su partneriais planuoja sukurti kompleksines paslaugas turistams, žvejams mėgėjams ir jų šeimos nariams, kurie atvyksta į Šilutės kraštą.

Projekto uždaviniai:

1. Sukurti apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugas teikiančią infrastruktūrą;

2. Apjungti vietos verslą, Šilutės turizmo informacijos centrą ir kitas turizmo paslaugas teikiančias įstaigas kompleksinės paslaugos teikimui.

Trumpas projekto aprašymas:

1. Planuojama sukurti apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugas teikiančią infrastruktūrą;

2. Planuojama apjungiant vietos verslą, Šilutės turizmo informacijos centrą ir kitas turizmo paslaugas teikiančias įstaigas kompleksinės paslaugos teikimui;

3. Planuojama sukurti ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti 2,1 naujų darbo vietų (etatų) skaičių.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2022 m. gruodžio 20 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. rugsėjo 30 d.

__________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.1.1-16.1/63VS-PV-22-1-03613

Vietos projekto pavadinimas: "UAB "Storasis ungurys" pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos"

Vietos projekto teikėjas: UAB "Storasis ungurys"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2.

Bendra projekto vertė: 119 740,22 Eur

Projekto tikslas - vietos lygiu inovatyvių analogų neturinčių „Žvejybos laivų priežiūros dirbtuvių“ įrengimas, kurios prisidės prie žvejybos įmonės pajamų įvairinimo plėtojant papildomą veiklą.

Projekto metu tikslui pasiekti numatoma Šilutės r. sav., Rusnės sen., Uostadvario km., Uostadvario g.9 pastatyti naują statinį „Žvejybos laivų priežiūros dirbtuvės“ kuris numatytas atsižvelgiant į tai, kad dirbtuvėse bus ne sezono metu laikomi žvejybos laivai, kurie bus išvalomi, sutvarkomi bei saugomi iki naujo sezono pradžios. Angaro matmenys, vartų dydis numatyti atsižvelgiant į numatomų saugoti laivų dydžius. Angare bus laikoma valymo įranga – pramoninis dulkių siurblys, kuris tiks sausam bei šlapiam siurbimui, taip pat, prie valymo įrangos bus laikoma ir suvirinimo bei pjovimo įranga (suvirinimo aparatas, suvirinimo pusautomatis, plazminis pjoviklis) kurie reikalingi laivų remontui. Pastačius angarą bus sukurta 1.1 nauja darbo vieta.

Projekto uždaviniai:

1. Įvairinti įmonės pajamas sukariant naujų rūšių pajamas, kurios nesusijusios su tiesiogine versline žvejyba, žuvies perdirbimu, rinkodara ir tiesiogine prekyba.

2. Vietos lygiu sukurti inovaciją (naujų paslaugų kompleksą), kuri būtų naudinga žvejybos laivų savininkams.

3. Sukurti reikalingą infrastruktūrą žvejybos laivų smulkiam remontui, išvalymui bei nesezoniniam saugojimui.

4. Išvengti rizikų susijusių su pernelyg didele priklausomybe nuo pagrindinės įmonės veiklos (žuvininkystė, žuvies produktai), kuri yra pernelyg priklausoma nuo sezoniškumo.

5. Sukurti 1.1 (imtinai) naują darbo vietą.

Trumpas projekto aprašymas:

1. Planuojama įkurti naujas, inovatyvias, analogų neturinčias „Žvejybos laivų priežiūros dirbtuves“.

2. Planuojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti 1.1 (imtinai)  darbo vietą, kuri reikalinga naujoms veikloms vykdyti.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2022 m. rugpjūčio 24 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. birželio 30 d.

________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-7.2-13.1/63VS-PV-21-1-00952-PR001

Vietos projekto pavadinimas: "Rekreacinio turizmo plėtra skatinant vietos partnerystę ir viešųjų paslaugų plėtrą"

Vietos projekto teikėjas: MB "Axis projectus"

Vietos projekto partneriai: BĮ "Salos etnokultūros ir informacijos centras", UAB "3K grupė"

Vietos projektas įgyvendinamas pagal VPS I prioriteto „Ekonomikos augimo spartinimas ir darbo jėgos judumo didinimas, skatinant verslo pradžią ir naujovių diegimą su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos sektoriuose“ priemonę „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2.

Bendra projekto vertė - 293 555,85 Eur

Projekto tikslas - plėtoti ir populiarinti rekreacinį turizmą, mėgėjišką žvejybą, kompleksinį poilsį su šeima Šilutės rajone, skatinant vietos partnerystę ir viešųjų paslaugų plėtrą.

VPS priemonės tikslas – stiprinti Šilutės ŽRVVG teritorijoje veikiančių organizacijų, viešųjų įstaigų ir kitų įstaigų verslumą ir ekonominį konkurencingumą, skatinti pajamų įvairinimo veiklas, investuojant į žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą. Šiuo projektu planuojama imtis alternatyvios žuvininkystei veiklos, verslo, taip neprarandant pajamų. Visą tam reikalingas kompleksinis požiūris į problemos sprendimą ir kompleksinių paslaugų teikimas, įtraukiant tiek žvejus verslininkus, tiek turizmo paslaugas teikiančius atstovus, tiek NVO ir kitas organizacijas, kurios gali pasiūlyti įvairaus laisvalaikio užimtumo paslaugas. Projekto metu planuojama sukurti kompleksines paslaugas Šilutės rajono turistui, žvejui mėgėjui ir jo šeimos nariams. Projektas visiškai atitinka VPS priemonės tikslą, kadangi jį įgyvendinus bus stiprinama Šilutės ŽRVVG teritorijoje veikiančių organizacijų, viešųjų įstaigų ir kitų įstaigų verslumas ir ekonominis konkurencingumas, skatinamos pajamų įvairinimo veiklos.

Projekto uždaviniai:

1. Įkurti naują apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugas teikiančią sodybą;

2. Skatinti ir vykdyti socialiai atsakingą verslą, įtraukiant vietos bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas, biudžetines ir kitas įstaigas;

3. Skatinti kompleksinių paslaugų plėtrą jas organizuojant, skatinti rekreacinio turizmo paslaugų klasterio atsiradimą.

Trumpas projekto aprašymas:

1. Planuojama įkurti naują apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugas teikiančią sodybą;

2. Planuojama skatinti ir vykdyti socialiai atsakingą verslą, įtraukiant vietos bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas, biudžetines ir kitas įstaigas;

3. Planuojama skatinti kompleksinių paslaugų plėtrą jas organizuojant, skatinti rekreacinio turizmo paslaugų klasterio atsiradimą;

4. Planuojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti 2 naujas darbo vietas.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2021 m. liepos 8 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. birželio 1 d.