Apie mus

KADA MES ĮSIKŪRĖME?
2015 m rugsėjo 15 d.;
2015 m. rugsėjo 18 d. Asociacijos steigiamojo susirinkimo protokolas;
2015 m. rugsėjo 18 d. steigimo sutartis;
2015 m. spalio 6 d. LR juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas Šilutės ŽRVVG būstinėje.

 

KUR MUS RASTI?
Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė ,,Žuvėjų kraštas" įsikūrusi - Senvagės g. 1, Rusnė.
Registracijos adresas - Lietuvininkų g. 26-3, Šilutė.

 

KOKIE MES?
Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė ,,Žuvėjų kraštas" yra tobulėjanti, inovacijoms atvira organizacija, telkianti pilietinės visuomenės, vietos valdžios ir verslo sektorius, įtraukdama žvejybos atstovus (fizinius ir juridinius asmenis) bendrai veiklai.

 

KAS MUS JUNGIA?
Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę ,,Žuvėjų kraštą" jungia 35 nariai. Iš jų 46 proc., atstovauja pilietinę visuomenę, 50 proc. – verslą, 4 proc. – vietos valdžią. Pagal Šilutės ŽRVVG įstatus, aukščiausias ŽRVVG valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą renka ŽRVVG valdybą (kuri iš savo narių renka valdybos pirmininką). Įstatuose įtvirtinta nuostata, kad ŽRVVG valdyba keistųsi VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą.

 

MŪSŲ VIZIJA:
Šilutės kraštas – kur vanduo ir žmonės kuria veržlų gyvenimą. Patrauklus dirbti, gyventi ir poilsiauti Lietuvos kraštas prie kuršių marių, kuriame: gyvena sumani, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, versli, atvira naujovėms žvejų bendruomenė. Kurioje saugomi gamtos ištekliai ir kultūros paveldas, puoselėjamos unikalios žvejybos tradicijos ir regiono savitumas, vystomas gyvybingas, išskirtinius produktus gaminantis žvejybos sektorius.

 

MŪSŲ MISIJA:

  • Paskatinti bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą įtraukiant kuo daugiau ŽRVVG teritorijos žvejų bendruomenės narių, sudarant jiems galimybes įgyvendinti savo lūkesčius;
  • Formuoti ir palaikyti tarptautinius ryšius;
  • Įgyvendinant vietos plėtros strategiją, paskatinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir kurti įsidarbinimo galimybes bei padidinti socialinę įtrauktį, ypač jaunų žmonių.

 

MŪSŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI :

  • Parengti ir įgyvendinti bendruomenės inicijuotą vietos plėtros strategiją;
  • Stiprinti vietos subjektų gebėjimus rengti ir įgyvendinti vietos projektus;
  • Parengti nediskriminuojančią ir skaidrią vietos projektų atrankos procedūrą ir objektyvius vietos projektų atrankos kriterijus, kuriais išvengiama interesų konfliktų;
  • Atrenkant vietos projektus, užtikrinti jų atitiktį bendruomenės inicijuotai vietos plėtros strategijai;
  • Vykdyti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijos ir remiamų veiksmų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.