Strategija 2021 - 2027

Pranešame, kad 2024 m. vasario 13 d. Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas” kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė projekto „Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas” 2021 - 2027 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas” sutartį Nr. 31SI-23-06-K-005-PR001.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse ir skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymąsi.

Siekiamas rezultatas - laiku ir tinkamai įgyvendinti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas” 2021-2027 m. vietos plėtros strategiją pagal joje numatytas I prioriteto „Žuvininkystės, rekreacinės žvejybos bei susijusių verslų konkurencingumo didinimas išnaudojant mėlynosios ekonomikos galimybes” ir II prioriteto „Žuvininkystės bendruomenių ir kitų sektorių dalyvių įsitraukimo skatinimas” priemones.

Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas” 2021-2027 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirta – 971 477,00 Eur dydžio parama (70 proc. paramos sumos sudaro Europos jūros reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo lėšos, 30 proc. paramos sumos sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos). Parama skirta pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas” priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”.

ŠILUTĖS ŽRVVG "ŽUVĖJŲ KRAŠTAS" 2021-2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

_________________________________________________________________________________________________________________

Informuojame, kad 2024 m. sausio 11 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. BR1-7 buvo patvirtinta Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2021 - 2027 m. vietos plėtros strategija.

_________________________________________________________________________________________________________________

Informuojame, kad 2023 m. rugsėjo 20 d. Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos vertinti "Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2021 - 2027 m. vietos plėtros strategiją". 

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 priedo I skyriaus 1.12. punktu, 2023 m. rugsėjo 19 d. (antradienį), 17.00 val., adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r., šaukiamas Visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 – 2027 m. vietos plėtros strategijai.

ŠILUTĖS ŽRVVG "ŽUVĖJŲ KRAŠTAS" 2021 - 2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

_________________________________________________________________________________________________________________

Informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 30 d. baigėsi pasiūlymų ir pastabų teikimas dėl Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2021-2027 m. vietos plėtros strategijos projekto. Susipažinti su pateiktomis pastabomis ir pasiūlymais galite ČIA. Dėkojame pasiūlymų teikėjams.

_________________________________________________________________________________________________________________

2023 m. rugpjūčio 9 d. įvyko viešas Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2021-2027 m. vietos plėtros strategijos projekto pristatymo renginys. Dėkojame visiems dalyvavusiems.

   

    
   ________________________________________________________________________________________________

2023 m. rugpjūčio 9 d. (trečiadienį), 16.00 val., kviečiame visus norinčius į parengto projekto „ŠILUTĖS ŽRVVG „ŽUVĖJŲ KRAŠTAS“ 2021 - 2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA“ viešą pristatymo renginį. Renginys vyks Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ buveinėje adresu: Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r.

________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 - 2027 metų programos III prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą LR Žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-19, siekiant konsultuotis su vietos gyventojais ir organizacijomis, pasiūlymams ir pastaboms skelbiame parengtą Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės ,,Žuvėjų kraštas“ 2021 - 2027 m. vietos plėtros strategijos projektą.

Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų laukiame nuo 2023 m. rugpjūčio 2 d. iki 2023 m. rugpjūčio 30 d. (imtinai), el. paštu zuvejukrastas@gmail.com.

ŠILUTĖS ŽRVVG "ŽUVĖJŲ KRAŠTAS" 2021 - 2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTAS

________________________________________________________________________________________________________________

Rengiant Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) projektą, 2023 m. birželio 9–23 d. buvo vykdoma Šilutės rajono gyventojų apklausa, siekiant išsiaiškinti jų požiūrį į situaciją tikslinėje ŽRVVG teritorijoje ir identifikuoti poreikius bei kaip prie jų užtikrinimo gali prisidėti VPS įgyvendinimas.

Gyventojų apklausos rezultatai (identifikuoti poreikiai, siūlymai ir pan.) bus detaliai apžvelgiami rengiamoje VPS, jų pagrindu bus formuojami VPS prioritetai, priemonės ir jų veiklos sritys. Itin džiugina tai, kad 84 proc. Apklausos respondentų nurodė, kad jie yra laimingi gyvendami Šilutės rajone.

Susipažinkite su gyventojų pateiktais atsakymais apklausos metu.

GYVENTOJŲ APKLAUSOS REZULTATAI

Jei turite kokių pastebėjimų ar pasiūlymų dėl rengiamos VPS, kviečiame teikti pastabas ir siūlymus el. paštu zuvejukrastas@gmail.com arba telefonu +370 621 41116.

Nuoširdžiai visiems dėkojame už skirtą laiką dalyvaujant apklausoje!

________________________________________________________________________________________________________________

GYVENTOJŲ APKLAUSA SUSTABDYTA!!!

Nuoširdžiai dėkojame visiems Šilutės rajono gyventojams, kurie dalyvavo Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ apklausoje. Apklausos rezultatai bus panaudoti Šilutės ŽRVVG 2021-2027 m. vietos plėtros strategijos rengime.

_________________________________________________________________________________________________________________

Kviečiame Šilutės rajono gyventojus dalyvauti atliekamoje apklausoje

Gerbiami Šilutės rajono gyventojai,

Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Žuvėjų kraštas“ (toliau - Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas") šiuo metu rengia Šilutės ŽRVVG 2021 - 2027 m. vietos plėtros strategijos projektą ir kviečia Šilutės rajono NVO, VŠĮ, bendruomenes ir kitas įstaigas, įmones, organizacijas ir gyventojus sudalyvauti atliekamoje apklausoje užpildant anketą.

Anketa sudaryta siekiant įvertinti Šilutės rajono gyventojų poreikius, lūkesčius ir parengti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ vietos plėtros strategiją. Strategija bus įgyvendinama Šilutės rajone pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 - 2027 m. programos III prioritetą. Numatomos parengti ŽRVVG 2021 - 2027 m. vietos plėtros strategijos tikslas - sudaryti sąlygas tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse ir skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymąsi. 

Kiekvieno Jūsų dalyvavimas apklausoje ir požiūris yra labai svarbus ir reikšmingas, nes jis padės numatyti labiausiai tinkamas Šilutės rajono plėtros kryptis ir priemones, kurios bus įgyvendinamos per vietos projektus. Jūsų atsakymų anonimiškumas garantuojamas.

GYVENTOJŲ APKLAUSOS ANKETA

 

Dėkojame, kad sutikote atsakyti į šios anketos klausimus.

_________________________________________________________________________________________________________________

„ŠILUTĖS ŽRVVG 2021-2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS“

Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. kovo 29 d. pateikė Projekto įgyvendinimo planą Nr. S-11, pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 ‒ 2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. 2023 m. gegužės 23 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos priėmė sprendimą Nr. BR6-3183 skirti paramos lėšas projektui „ŠILUTĖS ŽRVVG 2021 - 2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS“ įgyvendinti. 

Pagrindinė projekto įgyvendinama veikla, kuriai gauta parama - Vietos plėtros strategijos 2023 - 2027 m. parengimas.

Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. birželio 5 d. pasirašė paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 20230605-1 su tiekėju UAB „Novokus“ dėl paslaugų, kurios apima ŽRVVG konsultacijų teikimas susijusių su VPS rengimu bei pasiruošimu ją administruoti, ŽRVVG teritorijos tyrimų statistinės informacijos rinkimas bei apibendrinimas, ŽRVVG teritorijos gyventojų įtraukimo į VPS rengimą ir organizuojant parengtos VPS viešinimą.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. rugsėjo 15 d.

_________________________________________________________________________________________________________________